Ühisrahastusteenuse osutajate aruandlus

Ühisrahastusteenuse osutajad, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503  (edaspidi määrus) artikkel 12 lõike 1 alusel, on kohustatud määruse artikkel 16 lõike 1 alusel igal aastal esitama Finantsinspektsioonile konfidentsiaalselt tema platvormi kaudu rahastatud projektide loetelu, esitades iga projekti kohta järgmise teabe:

  • projektiomanik ja kaasatud summa; 
  • emiteeritud instrument, nagu on määratletud määruse artikli 2 lõike 1 punktides b, m ja n;
  • koondteave investorite ja investeeritud summade kohta jaotatuna investorite maksuresidentsuse järgi, eristades kogenud ja mittekogenud investoreid.

Teabe esitamiseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) välja töötanud ühtsed teabe esitamise standardid ja vormingud, mis on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/2120, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503 kohaldamise rakenduslikud tehnilised standardid seoses andmestandardite ja -vormingute, mallide ja protseduuridega ühisrahastusplatvormide kaudu rahastatud projekte käsitleva teabe esitamiseks.

Teabe aruandeperiood ja esitamise tähtajad

Teabe aruandeperiood on kalendriaasta (1. jaanuar kuni 31. detsember) ja teave esitatakse Finantsinspektsioonile kahe kalendrikuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Juhul kui teabe esitamise viimane kuupäev on puhkepäev, esitatakse teave puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Esimest korda esitatakse teave Finantsinspektsioonile perioodi kohta, milleks on ajavahemik tegevusloa saamise hetkest kuni kalendriaasta lõpuni.

Aruandlusvorming ja esitamine

Teabe esitamiseks tuleb ühisrahastusteenuse osutajal esitada Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:

  1. Ühisrahastuspakkumise projektide aruanne (aruande kood 950)
  2. Projektiomanike aruanne (aruande kood 951)
  3. Investorite aruanne (aruande kood 952)

Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

Teave esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina aadressile [email protected] või läbi andmekogumisportaali (vt lisateavet siit). 

Aruannete XML-is vormindatud dokumendina esitamisel vajalikud XML-skeemid asuvad SIIN.

Aruandluse sisu ja metoodikaga seotud küsimuste korral palume kirjutada Finantsinspektsiooni aadressile [email protected].