Ühisrahastusteenuse osutajate aruandlus

Ühisrahastusteenuse osutajad, kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1503  (edaspidi määrus) artikkel 12 lõike 1 ja 2 alusel, on kohustatud määruse artikkel 16 lõike 1 alusel igal aastal esitama pädevale asutusele (Finantsinspektsioonile) konfidentsiaalselt tema platvormi kaudu rahastatud projektide loetelu, esitades iga projekti kohta järgmise teabe:

  • projektiomanik ja kaasatud summa; 
  • emiteeritud instrument, nagu on määratletud määruse artikli 2 lõike 1 punktides b, m ja n;
  • koondteave investorite ja investeeritud summade kohta jaotatuna investorite maksuresidentsuse järgi, eristades kogenud ja mittekogenud investoreid.

Kõnealuse teabe esitamiseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) välja töötanud ühtsed teabe esitamise standardid ja vormingud, mis on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/2120  (ühisrahastuse aruandluse ITS).

Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

Projektide kohta teabe esitamise periood on kalendriaasta (1. jaanuar kuni 31. detsember). Teave esitatakse Finantsinspektsioonile kahe kalendrikuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Juhul kui määruses nimetatud teabe esitamise viimane kuupäev on puhkepäev, esitatakse teave puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

Esimest korda esitatakse teave Finantsinspektsioonile perioodi kohta, milleks on ajavahemik tegevusloa saamise hetkest kuni kalendriaasta lõpuni.

Aruannete aruandlusvorming ja esitamine

Teave esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

Teave esitatakse läbi Andmekogumisportaali, mis on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus (vt lisateavet siit). 

Teabe esitamiseks tuleb ühisrahastusteenuse osutajal läbi andmekogumisportaali esitada Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:

  1. Ühisrahastuspakkumise projektide aruanne
  2. Projektiomanike aruanne 
  3. Investorite aruanne

Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

Aruannete esitamiseks vajalikud XML-skeemid asuvad SIIN.

Aruandluse sisu ja metoodikaga seotud küsimuste korral palume kirjutada Finantsinspektsiooni aadressile [email protected].