Krediidivahendaja tegevusluba

Finantsinspektsioon annab välja ja tunnistab kehtetuks teiste hulgas krediidivahendajate tegevuslube. Finantsinspektsiooni välja antud tegevusluba on tähtajatu. 

Krediidivahendaja on isik, kes vastab krediidiandjate ja -vahendajate seaduses (KAVS) nimetatud tingimustele.

Krediidivahendaja vahendab tarbijale tasu eest krediidi andmist või osutab krediidilepingu sõlmimise võimalusele. Lisaks abistab krediidivahendaja tarbijat enne krediidilepingu sõlmimist või sõlmimise ajal ning vahendab krediidiandja jaoks tema huvides iseseisvalt ja püsivalt lepinguid või sõlmib neid krediidiandja nimel ja arvel.

Hüpoteekkrediidivahendaja vahendab tarbijale hüpoteegiga tagatud krediiti.

Krediidivahendaja tegevusloa taotlemine

Krediidivahendaja tegevusloa saamiseks tuleb asutatava või tegutseva äriühingu juhatuse liikmetel esitada Finantsinspektsioonile kirjalik avaldus ning krediidiandjate- ja vahendajate seaduses (KAVS) nimetatud dokumendid ja andmed:

Tegevusloa taotluse esitamisel Finantsinspektsioonile peab lisama järgmised andmed ja dokumendid:

 1. juriidilisest isikust taotleja puhul põhikirja ärakiri või füüsilisest isikust taotleja puhul taotleja andmed, mis sisaldavad tema nime, elukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ja -kohta;
 2. äriplaan;
 3. juriidilise isiku puhul andmed taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete (juhatuse või nõukogu liige edaspidi juht) kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ja -kohta, kodakondsust, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, ning täiendavalt taotleja soovi korral juhtide usaldusväärsust ja KAVS-i nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid;
 4. juriidilisest isikust taotleja puhul sissemakstud aktsia- või osakapitali olemasolu tõendav dokument;
 5. juriidilise isiku puhul taotleja algbilanss ning olemasolu korral taotleja hiliseim bilanss ja kasumiaruanne ning viimase kolme majandusaasta aruanded;
 6. tegevuskava, kus kirjeldatakse eelkõige kavandatavaid teenuseid;
 7. KAVS-i §-s 44 sätestatud sise-eeskiri, sealhulgas krediidi kulukuse määra, sealhulgas tüüpilise näite arvestamise alused ja kord, ning raamatupidamise sise-eeskiri või nende projektid;
 8. kirjeldus kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike infosüsteemide ja muude tehnoloogiliste vahendite kohta;
 9. kirjeldus meetmete kohta, mis tagavad kohustuste täitmise seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning raha ülekandmisel edastatava teabega maksja kohta krediidi andmisel ja krediidiandja tegevuse finantseerimisel;
 10. juriidilisest isikust taotleja puhul organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, mis sisaldab vajaduse korral krediidivahendaja või seotud krediidivahendaja kasutamist või teenuse edasiandmise korra kirjeldust;
 11. juriidilisest isikust taotleja korral osanike nimekiri, milles on näidatud neist igaühe nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja -koht ning andmed iga aktsionäri või osaniku poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osade ja häälte arvu kohta;
 12. juriidilise isiku puhul KAVS-i §-s 31 nimetatud andmed taotlejas olulist osalust omavate isikute ja kontrolli omavate isikute kohta;
 13. andmed juriidiliste isikute kohta, milles taotleja või tema juhi osalus on suurem kui 20% või milles ta omab kontrolli, kusjuures need andmed peavad sisaldama omakapitali suurust, aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja iga juhi osaluse suurust;
 14. juriidilisest isikust taotleja puhul andmed taotleja audiitori ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad nende nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ja -kohta või registrikoodi;
 15. füüsilisest isikust taotleja puhul andmed taotleja audiitori kohta, mis sisaldavad tema nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ja -kohta või registrikoodi;
 16. andmed, mis kinnitavad krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate piisavaid teadmisi, oskusi ja kogemusi;
 17. tõend Finantsinspektsiooni seaduse § 453 lõikes 2 sätestatud menetlustasu maksmise kohta.

Tegevusloa taotlemisel hoiu-laenuühistule ei esitata taotlusega punktis 12 nimetatud andmeid taotlejas olulist osalust omavate isikute ja kontrolli omavate isikute kohta.

Menetlustähtaeg

Krediidivahendaja, kes oli asutatud ja tegutses enne krediidiandjate ja -vahendajate seaduse (KAVS) jõustumist, pidi taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusluba ning viima oma tegevuse ja dokumendid seadusega vastavusse 21. märtsiks 2016.

Kui krediidivahendaja esitas tegevusloa taotluse enne 1. jaanuari 2016 ning Finantsinspektsioon ei otsustanud 21. märtsiks 2016 tegevusloa andmist või sellest keeldumist, siis ei loeta krediidiandja tegevust tegevusloata tegevuseks karistusseadustiku tähenduses. Sellisel juhul ei ole krediidiandjal lubatud alates 21. märtsist 2016 kuni tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsustamiseni sõlmida uusi krediidilepinguid.

KAVS-i rakendumise perioodil teeb Finantsinspektsioon otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta kuue kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist ning nõuete täitmist, kuid mitte hiljem kui kaheksa kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse saamist.

Menetlustasu

Krediidivahendaja tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1000 eurot ja täiendava tegevusloa taotlemisel 500 eurot.