Kindlustusvahendaja registreerimine

Kindlustusvahendaja tegeleb kindlustuslepingute vahendamisega, saades selle eest tasu. Kindlustusvahendajad jagunevad Eestis kindlustusmaakleriteks ja kindlustusagentideks. Kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi tegevus on põhimõtteliselt erinev: kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja, kindlustusagent kindlustusseltsi huve.

Kindlustusvahendaja registreerimine

 • Kindlustusagendi kannab nimekirja neile tegevuseks volitused andnud kindlustusselts. Kindlustusandja vastutab nimekirja kannete õigsuse eest. 
 • Kindlustusmaakleri kandmiseks kindlustusvahendajate nimekirja esitab taotleja Finantsinspektsioonile kirjaliku avalduse. Otsuse nimekirja kandmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon ühe kuu jooksul pärast kõigi seaduses nõutavate dokumentide ja andmete esitamist.

Kindlustusagendi registreerimine kindlustusvahendajate nimekirja

Kindlustusagendi vahendajate nimekirja kandmine ja sellest keeldumine

 • Kindlustusagendi kannab vahendajate nimekirja kindlustusandja, keda ta esindab, või seaduses sätestatud juhtudel Finantsinspektsioon.
 • Kindlustusandja võib vahendajate nimekirja kanda üksnes kindlustusagendi, kes ei ole sama kindlustustegevuse liigi või alaliigi kindlustuslepingute vahendamisel juba kantud vahendajate nimekirja teise kindlustusandja kindlustusagendina ja kes vastab kindlustustegevuse seaduses kindlustusagendile kehtestatud nõuetele.
 • Kindlustusandja kannab kindlustusagendi vahendajate nimekirja viivitamata pärast agendilepingu sõlmimist.
 • Kindlustusagent on kohustatud enne agendilepingu sõlmimist teavitama kindlustusandjat olulise osaluse omamisest teises kindlustusandjas, samuti kindlustusandjast või kindlustusandja emaettevõtjast, kes otseselt või kaudselt omab kümne või enama protsendi ulatuses taotleja aktsiaid, osasid või aktsiate või osadega määratud hääli või muud õigust, mis annab võimaluse mõjutada taotleja juhtimist.
 • Füüsilisest isikust kindlustusagendi kohta kantakse vahendajate nimekirja tema nimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmed.
 • Kindlustusagentuuri kohta kantakse vahendajate nimekirja tema ärinimi, registrikood, asukoha aadress ning vahenduse eest vastutava juhatuse liikme nimi.

Vahendajate nimekirja kantud kindlustusagendi andmete muutmine ja kindlustusagendi vahendajate nimekirjast kustutamine

 • Kindlustusandja on kohustatud vahendajate nimekirja kantud ebaõiged andmed viivitamata muutma või need kustutama pärast andmete muutmise või kustutamise aluseks oleva teabe laekumist. Vahendajate nimekirja tehtud kannete õigsuse eest vastutab kande teinud kindlustusandja.
 • Kindlustusandja, keda kindlustusagent esindab, kustutab kindlustusagendi vahendajate nimekirjast järgmistel juhtudel:
  • agendilepingu lõppemise korral;
  • füüsilisest isikust kindlustusagendi surma korral või kindlustusagentuuri lõppemisel.
    
 • Finantsinspektsioon võib kustutada kindlustusagendi vahendajate nimekirjast, kui:
  • kindlustusagent ei vasta kindlustustegevuse seaduses või selle alusel antud õigusaktides kindlustusagendile kehtestatud nõuetele;
  • kindlustusagentuuri juhatuse liige ei vasta kindlustustegevuse seaduses või selle alusel antud õigusaktides kindlustusagentuuri juhatuse liikmele kehtestatud nõuetele;
  • kindlustusagent on korduvalt või olulisel määral rikkunud kindlustustegevuse seadust, tema tegevus või tegevusetus ei vasta heale äritavale või klientide, kindlustatute või soodustatud isikute huvid ei ole piisavalt kaitstud.
 • Kui Finantsinspektsioon kustutab kindlustusagendi vahendajate nimekirjast, tuginedes kindlustustegevuse seaduse § 196 lõikele 3, siis lõpeb agendileping kande kustutamisest arvates.

Kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmine

Vahendajate nimekirja kandmiseks esitab kindlustusmaakler Finantsinspektsioonile kirjaliku avalduse ning järgmised andmed ja dokumendid:

 • kindlustusmaakleri põhikiri, tegutseva äriühingu puhul ka üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ja põhikirja muudetud tekst;
 • äriühingust kindlustusmaakleri asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri ja krediidiasutuse teatis aktsia- või osakapitali sissemaksmise kohta;
 • aktsionäride või osanike nimekiri, milles on toodud iga aktsionäri või osaniku nimi, registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või osaniku sissemakse suuruse, aktsiate või osade ja häälte arvu kohta;
 • selle kindlustusandja ärinimi, kelles kindlustusmaakler omab olulist osalust, ja osaluse suurus;
 • kindlustusmaakleriga märkimisväärses seoses oleva isiku nimi, registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
 • teave selle kohta, et kindlustusmaakleris vähemalt kümneprotsendilise osaluse omamine või märkimisväärne seos kindlustusmaakleril mis tahes isikuga ei takista tema üle vajalikul tasemel järelevalve teostamist;
 • andmed kindlustuse turustamise eest vastutava juhatuse liikme kohta, mis sisaldavad nimetatud isiku nime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduskäigu kirjeldust ning viimase viie aasta töö- ja ametikohtade täielikku loetelu;
 • kinnitus, et kindlustusmaakleri juhatuse liige vastab seaduses sätestatud nõuetele ja puuduvad kindlustustegevuse seaduse § 191 lõigetes 2 ja 4 nimetatud asjaolud, mis välistavad juhatuse liikmeks olemise õiguse;
 • kinnitus, et kindlustusmaakleri juhatuse liikmel, kes vastutab kindlustuse turustamise eest, on kindlustusalase või muu finantsteenuse alase töö kogemus ja kindlustustegevuse seaduse §-s 178 sätestatud kindlustusalased teadmised;
 • kindlustustegevuse seaduses sätestatud tingimustele vastav kehtiv kindlustusmaakleri vastutuskindlustuslepingu või kindlustusandja või krediidi- või finantseerimisasutuse garantiilepingu pakkumus;
 • kindlustusmaakleri teenuse osutamise sise-eeskirjad või nende projekt;
 • füüsilisest isikust taotleja kohta kindlustustegevuse seaduse § 188 lõikes 4 nimetatud andmed;
 • äriühingust taotleja kohta kindlustustegevuse seaduse § 188 lõikes 5 nimetatud andmed.

Taotleja peab viivitamata teavitama Finantsinspektsiooni muudatustest kindlustustegevuse seaduse § 187 lõikes 1 nimetatud andmetes ja dokumentides muudatuse tinginud asjaolust teadasaamisest või andmete ja dokumentide muutmisest arvates.

Kindlustusmaakleri vahendajate nimekirja kandmise ja sellest keeldumise otsus

Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et kindlustusmaakleril on kindlustuse turustamiseks piisavad vahendid ja suutlikkus ning klientide huvid on piisavalt kaitstud.

Otsuse vahendajate nimekirja kandmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul kõigi nõutud andmete ja dokumentide esitamisest arvates.

Finantsinspektsioon kannab taotleja vahendajate nimekirja viivitamata pärast vastava otsuse tegemist ja kindlustustegevuse seaduse §-s 179 sätestatud tingimustele vastava kehtiva vastutuskindlustuslepingu või garantiilepingu koopia saamist.

Füüsilisest isikust taotleja kohta kantakse vahendajate nimekirja nimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ja kontaktandmed, sealhulgas elektronposti aadress.

Äriühingust taotleja kohta kantakse vahendajate nimekirja ärinimi, registrikood, asukoha aadress, kontaktandmed, sealhulgas elektronposti aadress ja veebilehe aadress selle olemasolul, ning kindlustuse turustamise eest vastutava juhatuse liikme nimi.

Kindlustusmaakleri vahendajate nimekirjast kustutamine

Finantsinspektsioon kustutab kindlustusmaakleri vahendajate nimekirjast järgmistel juhtudel:

 • kindlustusmaakler taotleb enda vahendajate nimekirjast kustutamist;
 • füüsilisest isikust kindlustusmaakleri surma korral või juriidilisest isikust kindlustusmaakleri lõppemisel.

Finantsinspektsioon võib keelduda kindlustustegevuse seaduse §-i 190 lõike 1 punktis 1 sätestatud alusel kindlustusmaakleri kustutamisest vahendajate nimekirjast, kui tema hinnangul võib kustutamine kahjustada klientide huve.

Finantsinspektsioon võib kustutada kindlustusmaakleri vahendajate nimekirjast, kui:

 • kindlustusmaakler ei vasta kindlustustegevuse seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
 • kindlusmaakleri juhatuse liige ei vasta kindlustustegevuse seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele;
 • kindlustusmaakler on korduvalt või olulisel määral rikkunud kindlustustegevuse seadust, tema tegevus või tegevusetus ei vasta heale äritavale või klientide huvid ei ole maakleri tegevusest või tegevusetusest tulenevate riskide eest piisavalt kaitstud.

Piiriülese kindustusvahendusteenuse pakkumine Eestis

Euroopa Liidu riigi kindlustusvahendaja, kes soovib pakkuda piiriülest kindlustusvahenduse teenust Eestis, peab oma tegevuses järgima nõudeid, mis on sätestatud kindlustustegevuse ja liikluskindlustuse seaduses ning nende alusel välja antud teistes õigusaktides (valitsuse, rahandusministri ja sotsiaalministri määrused, samuti Finantsinspektsiooni juhendid).

Kindlustusvahenduse teenuse pakkumisel tuleb järgida ka võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõudeid. Kui kindlustust pakutakse Eestis tarbijatele, siis peavad kindlustustingimused ja kogu ülejäänud teave olema taotlejale või kindlustusvõtjale arusaadavad ja esitatud eesti keeles. Tarbijakaebuseid menetleb Tarbijakaitseamet, samuti Finantsinspektsioon.   

Kindlustusvahendaja, kes pakub teenust Eestis, peab järgima ka nõudeid, mis on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning selle alusel välja antud õigusaktides, samuti Finantsinspektsiooni juhendites.

Finantsinspektsioonil on õigus nõuda õigusvastase tegevuse lõpetamist. Kui kodukohariigi kompetentse asutuse võetavad meetmed ei ole rikkumise lõpetamiseks piisavad, siis on Finantsinspektsioonil õigus võtta seaduses sätestatud meetmeid ning keelata tulevikus piiriüleste teenuste pakkumine.