Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele Võrdlusaluste haldurid
Tegevuse edasiandmise suunised Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine seoses finansteabega (FINREP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 9 kohase isearvelduse aruandluse kohta Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta Kesksed vastaspooled
Argentiinas krediidiasutuste suhtes kohaldatava järelevalve- ja regulatiivse korra lugemine liidu korraga samaväärseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud