Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste “Suunised mitmekesistamistavade, sealhulgas mitmekesisuspoliitika ja soolise palgalõhe võrdlemise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile (EL) 2019/2034“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Fondivalitsejad
Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72) (Suunised riskipõhise järelevalve kohta) Pangandus ja krediit, Investeerimine, Makseteenused, Kindlustus
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks
Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Guidelines on written arrangements and procedures for the functioning of resolution colleges Kesksed vastaspooled
Guidelines on the summary of resolution plans Kesksed vastaspooled
Guidelines on the assessment of resolvability (Article 15(5) of CCPRRR) Kesksed vastaspooled
Finantsinspektsiooni juhatuse 11.03.2024 otsus nr 1.1-7/40 Kesksed vastaspooled
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Finantsinspektsiooni menetlustasude tagastamise poliitika
Märgukiri, Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
Suunised MiFID 2 tootejuhtimise nõuete kohta
Investeerimine, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ühiste suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ühiste menetluste ja meetodikate kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri vandeaudiitori nimetamise ja audiitorite kvaliteedi kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Makseasutused, Krediidiandjad, E-raha asutused
EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel
Kindlustus, Pangandus ja krediit, Investeerimine
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava stsenaariumide kohta
Kesksed vastaspooled
ESMA suunised keskse vastaspoole finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta
Kesksed vastaspooled
Suunised MiFID II tasustamisnõuete teatud aspektide kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Suunised MiFID II sobivusnõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel väljastatud suunised, millega määratakse kindlaks kriteeriumid intressimäärade võimalikust muutumisest tulenevate riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfelliväliste tegevuste krediidimarginaali riski hindamiseks ja jälgimiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised DLT turutaristu korraldamise loa taotlemise standardvormide, -vormingute ja -mallide kohta
Väärtpaberituru kutselised osalised
Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta
Fondivalitsejad
Suunised ülekantavuse kohta, et täiendada kriisilahenduskõlblikkuse hindamist ülekandestrateegiate jaoks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ muutmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 1 määratletud isikutele loa andmine tehingute üksikasjade avalikustamisega viivitamiseks Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/10 „Suunised investeerimisühingute likviidsusnõuetest vabastamise kriteeriumide kohta vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 43 lõikele 4“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade ja soolise palgalõhe võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile (EL) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Audiitori aruanne kliendi vara kaitsmise ja hoidmise põhimõtete toimimise kohta“ välja andmine
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimisühingud
Tegevusloata väikefondi valitseja püsiva ja kestva majandustegevuse koha määratlemine Fondivalitsejad
ESMA suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta Fondivalitsejad
Regulatiivsed tehnilised standardid investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamise kohta Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Kesksete vastaspoolte järelevalvelise läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ja metoodikate kohta vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklile 21“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kesksed vastaspooled
Finantsinspektsiooni sobivusmenetluste läbiviimise juhendi ja lisade muutmine
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniste „Suunised asjakohasust ja üksnes täitmist käsitlevate MiFID II direktiivi teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Finantsinspektsiooni juhatuse 06.07.2012 otsusega nr 1.1-7/37 kinnitatud juhendi „Väärtpaberitehingutest Finantsinspektsiooni teavitamise tehnilised tingimused“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi (EL) 2019/2034 alusel“ (EBA/GL/2021/13) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase sisejuhtimise kohta“ (EBA/GL/2021/14) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud
Ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (ESEF) koostatava majandusaasta aruande keelest
Investeerimine
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised võrdlusaluste määruse kohaselt kasutatava metoodika, järelevaatamisfunktsiooni ja dokumenteerimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Võrdlusaluste haldurid
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/244 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi avaldamine
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Juhised emitentidele üleminekul rahvusvaheliste raamatupidamise standardite rakendamisele tulenevalt Euroopa Liidu määrusest 1606/2002“ kehtetuks tunnistamine
Investeerimis- ja pensionifondid
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 7 kohase arvelduste ebaõnnestumise aruandluse kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Keskdepositoorium
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunised finantsseissundi taastamise kava näitajate kohta“ (EBA/GL/2021/11) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste muutmise eelnõude üle
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/76 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2021/09 "Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega seotud rakenduslike tehniliste standardite avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel“ (EBA/GL/2021/04) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suunise „Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute likviidsusnõuete RTS-i eelnõu ja likviidsusnõuetest vabastamise suuniste eelnõu üle
Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud investeerimisühingutega seotud õigusaktid
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute SREP-i suuniste ja täiendavate omavahendite nõuete RTS-i üle
Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised sisejuhtimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta” (EBA/GL/2021/08) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika ühisrahastusteenuse osutamisele“ välja andmine
Ühisrahastusteenuse osutajad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/07 "Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised JC/2017/37“
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised fondide piiriülest turustamist käsitleva määruse kohaste reklaamteadete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Turuandmetega seotud MiFID II- ja MiFIR-kohustuste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Kesksete vastaspoolte kolleegiumide liikmete vaheliste kirjalike kokkulepete kohta (ESMA70-151-3431)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised Direktiivi 2011/61/EL artikli 25 kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Väärtpaberituru kutselised osalised
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste “Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Kindlustusandjad
Lõplikud tehniliste standardite eelnõud investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks Pangandus ja krediit, Kindlustus, Investeerimine
Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/923 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimis- ja pensionifondid, Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad
Konsultatsiooni algatamine IRRBB avalikustamist käsitleva ITS-i eelnõu kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/01 "Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Peer-to-peer ühisrahastusplatvormidest ja tarbijate kaitsest
Pangandus ja krediit, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb arenenud majandusega riikide loetelu
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamist käsitleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/453 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/453
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidiasutuste ja investeerimisühingute uue aruandluse standardi (rakendusmäärus (EL) 2021/451) avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Suunised prospektimääruse kohaste avalikustamisnõuete kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimine
Konsultatsiooni algatamine taksonoomiaga seotud finantstoodete avalikustamise kohta
Krediidiandjad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsioonide algatamine ootamatult makseviivitusse sattumise brutosummade arvutamist ja jääkriskide omavahendite nõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine integreeritud aruandlussüsteemi teostatavusaruande kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/338 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Lõpliku rakenduslike tehniliste standardite eelnõu avalikustamine investeerimisühingute järelevalvealase aruandluse ja avalikustamise kohta
Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute järelevalvealase koostöö parandamiseks pädevate asutuste vahel
Investeerimisühingud
Muu kui finantsteabe avaldamisest majandusaasta aruandes
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimine
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku eelnõu avalikustamine regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses kaudsete riskipositsioonide kindlaksmääramisega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud