Konsultatsioonide algatamine investeerimisühingute SREP-i suuniste ja täiendavate omavahendite nõuete RTS-i üle

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) algatasid 18. novembril 2021 järgmised konsultatsioonid:

  • konsultatsioon suuniste üle, mis täpsustavad investeerimisühingute suurust, ülesehitust, sisemist korraldust ning nende tegevuse laadi, ulatust ja keerukust arvesse võttes ühiseid menetlusi ja meetodeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 45 lõikes 1 osutatud järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessiks (SREP) ning käesoleva direktiivi artiklis 29 osutatud riskide käsitlemise hindamiseks;
  • konsultatsioon regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu üle, milles täpsustatakse, kuidas mõõta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 40 lõikes 2 osutatud riske ja riskielemente, sealhulgas riske ja riskielemente, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033 III või IV osas sätestatud omavahendite nõudest välja jäetud.

Konsultatsioone puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 18. veebruarini 2022. Lisaks juhime tähelepanu, et 18. jaanuaril 2022 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

 

https://www.eba.europa.eu/eba-and-esma-consult-framework-supervisory-review-and-evaluation-process-investment-firms

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)