Kindlustus

Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevuslosa saanud kindlustusseltside ja kindlustusvahendajate üle.

 • Eestis tegutsevate kindlustusseltside filiaalide üle teostab esmast järelevalvet nende emamaa järelevalveasutus. 
 • Ülepiiriliste kindlustusteenuste pakkujate üle teostab järelevalvet üksnes nende emamaa järelevalveasutus.

Mis on kindlustusselts?

Kindlustusandja ehk kindlustusselts on äriühing, mille peamine tegevus on hüvitada kindlustusjuhtumi toimumisel tekkinud kahju või maksta kokkulepitud rahasumma.

Kindlustustegevus on olukord, kui kindlustusandja võtab kindlustuslepingu alusel üle kindlustusvõtja või kindlustatu riskid. Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts välja hüvitise. 

Kindlustuse põhiliigid on kahjukindlustus ja elukindlustus. Kahju- ja elukindlustuses sõlmitakse leping riskide maandamiseks, elukindlustuses ka säästude kogumiseks.

Kahjukindlustuse liigid on näiteks liikluskindlustus, maismaasõidukite kindlustus (kaskokindlustus); tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus; muu varakindlustus; õnnetusjuhtumite kindlustus; finantskahjude kindlustus; garantiikindlustus; krediidikindlustus; haiguskindlustus; laevade kindlustus; raudtee veerevkoosseisu kindlustus; õhusõidukite kindlustus; õigusabikulude kindlustus; transporditavate kaupade kindlustus ja tsiviilvastustuskindlustus.

Elukindlustuse liigid on näiteks annuiteet; investeerimisriskiga elukindlustus; kapitalikogumiskindlustus; kindlustus surmajuhtumiks; pensioniskeemi haldamine, välja arvatud kogumispensionide seaduses sätestatud pensionifondi valitsemine ning sünni- ja abiellumiskindlustus.

Kes on kindlustusvahendaja?

Kindlustusvahendaja tegeleb kindlustuslepingute vahendamisega, saades selle eest tasu. Kindlustusvahendajad jagunevad Eestis kindlustusmaakleriteks ja kindlustusagentideks. Kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi tegevus on põhimõtteliselt erinev: kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja, kindlustusagent kindlustusseltsi huve.

Kindlustusmaakleri kohustus on muu hulgas:

 • välja selgitada kliendi kindlustushuvi ja nõudmised ning soovitada kliendile tema huvidele vastavat lepingut piisava hulga kindlustusseltside pakkumuste seast.
 • põhjendada kliendile antud nõuandeid ja soovitusi põhjalikkusega, mis vastab kindlustuslepingu keerukusele.
 • tutvustada kliendile enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimusi, sealhulgas kindlustusmaksete suurust, tasumise korda ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi.
 • teavitada klienti kindlustusseltsilt saadava vahendustasu suurusest iga vahendatava kindlustuslepingu kohta eraldi.
 • teavitada klienti hüvitamise põhimõtetest, sealhulgas sellest, millisele kohtule võib vaidluse korral kindlustuslepingu alusel esitada nõude.
 • konsulteerida klienti muudes kindlustusega seotud küsimustes (sh administreerimise või kahjukäsitlusega seonduv jms).

Kindlustusagendi kohustus on muu hulgas:

 • informeerida klienti, millist kindlustusseltsi on tal õigus esindada ning millist liiki lepinguid ta vahendab.
 • teavitada klienti kindlustuslepingu võimalikest variantidest.
 • tutvustada enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimusi, sealhulgas kindlustusmakse tasumise korda ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi.
 • tutvustada kliendile lepingust tulenevate väljamaksete ja hüvitamise korda.