Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

2015. aasta märtsis alustas tööd Ühtne Kriisilahendusnõukogu (Single Resolution Board, SRB). Ühtse kriisilahenduskorra alla kuuluvad Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja euroala riikide kriisilahendusasutused. Ühtne kriisilahenduskord on ühtse järelevalvemehhanismi kõrval üks kahest Euroopa pangandusliidu alustalast.

Eestis on alates 2015. aasta kevadest olnud kriisilahendusasutuseks Finantsinspektsioon. Ühtse Kriisilahendusnõukogu ülesanne on tagada raskustesse sattunud pankade tegevuse lõpetamine minimaalse mõjuga reaalmajandusele ja rahandusele nii euroala riikides kui ka väljaspool seda. 

Alates 2015. aastast osaleb Finantsinspektsioon kriisilahendusasutusena aktiivselt Euroopa Kriisilahendusnõukogu töös.

Euroopa Komisjoni määrusega nr 806/2014 loodud ühtse kriisilahenduskorra raames toimus 2015. aastal viis täiskogu istungit, mille teemade põhirõhk oli üldise kriislahendusraamistiku kokkuleppimisel, et olla 2016. aastast valmis konkreetseteks kriisilahendusjuhtumiteks.

SRB peamised ülesanded on kriisilahenduskavade koostamine ja kinnitamine, kriisilahenduskõlblikkuse hindamine, omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude määramine, varajase sekkumise meetmete jälgimine, kriisilahendusmenetluse algatamine koostöös Euroopa Keskpangaga (EKP), kriisilahendusotsuste vastuvõtmine. Kriisilahendusnõukogu täidab oma ülesandeid tihedas koostöös liikmesriikide kriisilahendusasutustega.

Kriisilahendusnõukogusse kuuluvad ametisse nimetatud esimees, neli täisliiget ja iga liikmesriigi nimetatud liige, kes esindab kriisilahendusasutust. Komisjon ja EKP määravad kumbki oma esindaja, kellel on õigus osaleda alalise vaatlejana täitevistungitel ja täiskogul.

SRB haldab ka ühtset kriisilahendusfondi (SRF), mis loodi 2016. aastal. Samal aastal käivitus fondi kaheksa-aastane üleminekuperiood, mille lõpuks on eesmärk koguda ühtsesse fondi vähemalt 1% tagatud hoiuste mahust kõigi SSM tegevusluba omavate krediidiasutuste kohta. Fondi rahastatakse iga-aastaste osamaksetega, mida tasutakse kõikide krediidiasutuste ja osade investeerimisühingute poolt, mis on asutatud SRM-is osalevates liikmesriikides. SRB vastutab osamaksete summade arvutamise eest, liikmesriikide kriisilahendusasutused vastutavad oma territooriumil asuvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute osamaksete kogumise ning fondi ülekandmise eest.