Väikefondi valitsejate aruandlus

Väikefondi valitseja koostab ja esitab Finantsinspektsioonile regulaarselt teabe vastavalt investeerimisfondide seaduse (IFS) § 454 lõikele 1. Teave esitatakse läbi andmekogumisportaali (vt lisateavet siit) täites aruanded nimetustega AIF ja AIFM. 

 Täpsemad nõuded teabe sisule on sätestatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 231/2013.

Aruannete täitmisel on abiks Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega nr 1.1-7/127 kehtestatud soovituslik juhend „Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised“, milles selgitatakse pädevatele asutusele esitatavat teavet, samuti kõnealuste aruannete esitamise tähtaegu ja menetlust, mida aruandluskohustuse täitmisel tuleb järgida.  

Esmakordse aruandluskohustuse korral esitatakse teave sõltuvalt sellest, mis ajahetkel on fondivalitseja saanud väikefondi valitseja registreeringu. Täpsema informatsiooni leiab soovitusliku juhendi lisa II juurde kuuluvast tabelist 10.