Rahapesu tõkestamise ja finantssanktsiooni kohaldamise alased Eesti ja Euroopa Liidu juhendid ja õigusaktid

Finantsinspektsiooni juhendid

Finantsinspektsioonil on finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide suunamiseks seadusest tulenevalt õigus välja anda soovitusliku iseloomuga juhendeid. Inspektsiooni soovitusliku iseloomuga juhendid kiidab heaks juhatus oma otsusega ning need avaldatakse Finantsinspektsiooni veebilehel. Soovituslikud juhendid selgitavad kohustatud isikutele asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuete sisu ja nende täitmist. Ühtlasi antakse nende raames juhiseid teenuse osutamisega kaasnevatest riskidest aru saamiseks ning enda organisatsioonilise lahendi üles ehitamiseks ja toimimise tagamiseks. Juhendite osas kehtib „täidan või selgitan” põhimõte, mille kohaselt peab järelevalvesubjekt vajadusel suutma põhjendada, miks ta mõnda juhendist tulenevat soovitust ei rakenda või teeb seda osaliselt.

Finantsinspektsiooni soovituslike juhenditena üle võetud EBA suunised

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (inglise keeles European Banking Authority ehk EBA) on kohustatud tagama finantsturgude terviklikkuse, läbipaistvuse ja korrektse toimimise. Antud volituse raames tegeleb EBA ka finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamiseks kasutamise tõkestamisega. Sellel eesmärgil annab EBA muu hulgas välja erinevaid suuniseid ja soovitusi. Eesti siseriikliku õigusega kooskõlas olevad EBA suunised ja soovitused annab Finantsinspektsioon välja soovituslike juhenditena. Finantsinspektsiooni poolt soovituslike juhenditena üle võetud EBA suunised ja soovitused avaldatakse Finantsinspektsiooni veebilehel ning nende puhul kehtib samuti „täidan või selgitan“ põhimõte.

Rahapesu Andmebüroo juhendid

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastuvõetud piiravad meetmed ja sanktsioonid