Info küsimine

Juhul, kui Te ei leia võimalikule probleemile finantsasutuse kaudu lahendust või ei saa sealt piisavat selgitust, võite pöörduda Finantsinspektsiooni poole sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks. Finantsinspektsioon saab kaebuse alusel teha finantsasutusele järelepärimise ning kontrollida, kas tema tegevus vastab seadusele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon Teile enda selgitused. Ühtlasi annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda.

Finantsinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, e-raha ja makseasutuste, krediidiandjate ja -vahendajate ning väärtpaberituru üle. Eestis tegutsevate pankade, kindlustusseltside ja investeerimisühingute filiaalide üle teeb esmast järelvalvet selle asutuse koduriigi järelevalveasutus

Küsimuste korral pöörduge Finantsinspektsiooni poole e-kirjaga aadressil [email protected].