Krediidiinkasso tegevusluba

Krediidiinkasso on äriühing, kes krediidihaldustegevuse raames haldab ise krediidiasutuse (panga) või krediidiandja (mitte panga) krediidilepingut, mille täitmisega ollakse viivituses, või teeb seda krediidiostja (krediidilepingu või sellest tuleneva nõude omaniku) nimel, ja korraldab nende täitmise.

Vastavalt krediidiinkassode ja -ostjate seadusele (edaspidi KIKS) peab enamik Eestis tegutsevatest inkassoettevõtetest taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusloa, et krediidiinkassona tegutseda. Täpsemalt tuleb tegevusluba taotleda neil, kes tegutsevad pankade või krediidiandjate krediidilepingutest tulenevate võlgade sissenõudmise või ülesostmisega. Tegevusluba ei pea taotlema need inkassoettevõtted, kes tegelevad näiteks ainult trahvide või elatisvõlgnevuste sissenõudmisega.

Krediidiinkasso tegevusloa taotlemine

Krediidiinkassona tegutseda kavatseva äriühingu (edaspidi taotleja) juhatuse liikmed peavad tegevusloa taotlemiseks Finantsinspektsioonile esitama kirjaliku avalduse ning KIKS-is nimetatud järgmised dokumendid ja andmed:

 1. põhikirja ärakiri või aktsionäride üldkoosoleku või osanike koosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ja põhikirja muudetud tekst;
 2. KIKS §-s 8 sätestatud nõuetele vastav äriplaan;
 3. aktsia- või osakapitali suurus ning selle sissemaksmist tõendavad dokumendid;
 4. taotleja peakontori või registrijärgse asukoha aadress;
 5. andmed taotleja juhatuse ja olemasolu korral nõukogu liikmete (juhatuse või nõukogu liige, edaspidi juht) kohta vastavalt KIKS §-s 39 lõigetes 1 ja 5 sätestatule;
 6. juhtide ja taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta väljavõte karistusregistrist, välisriigi kodaniku puhul tema päritoluriigi karistusregistri väljavõte või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, seejuures ei või väljavõte olla vanem kui kolm kuud;
 7. taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta KIKS §-s 29 nimetatud andmed;
 8. KIKS §-des 41 ja 42 sätestatud nõuetele vastavad sise-eeskirjad, sealhulgas raamatupidamise sise-eeskiri ja sisekontrollisüsteemi toimimise kord;
 9. KIKS §-s 60 sätestatud nõuetele vastavad siseprotseduurid krediidisaaja kaebuse registreerimiseks ja lahendamiseks;
 10. asjakohasel juhul krediidihaldusteenuse osutajaga sõlmitud tegevuse edasiandmise leping;
 11. andmed taotleja audiitorettevõtja ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad neist igaühe nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega ja -kohta või registrikoodi;
 12. organisatsiooni struktuuri kirjeldus, mis sisaldab vajadusel krediidiinkasso tegevuse edasiandmise korra kirjeldust;
 13. kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike infosüsteemide ja muude tehnoloogiliste vahendite kirjeldus;
 14. teave, kas taotleja soovib vastu võtta ja hoida krediidisaaja rahalisi vahendeid;
 15. tõend Finantsinspektsiooni seaduse § 453 lõikes 2 sätestatud menetlustasu maksmise kohta.

Kui taotleja soovib vastu võtta ja hoida krediidisaaja rahalisi vahendeid, esitab taotleja ka KIKS §-s 47 sätestatud nõuetele vastava maksekonto andmed.

Juhtide andmed tuleb esitada Finantsinspektsiooni sobivusmenetluse vormil.

Finantsinspektsioonile esitatav taotlus tuleb esitada eesti keeles. Juhul kui taotleja soovib muid menetlusega seotud dokumente esitada inglise keeles, tuleb vastavat soovi taotluses selgesti väljendada. Finantsinspektsioonil on õigus, kuid mitte kohustus, taotleja palvega arvestada.

Finantsinspektsioon võib nõuda lisaandmete ja ‑dokumentide esitamist, kui inspektsioonile esitatud andmete põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on krediidiinkassona tegutsemiseks piisavad võimalused, kas ta vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid.

Menetlustähtaeg

Äriühingud, kes tegutsesid juba enne KIKS-i jõustumist krediiditurul inkassona, peavad Finantsinspektsioonilt taotlema tegevusloa ning viima oma tegevuse ja dokumendid seadusega vastavusse hiljemalt 31. detsembriks 2024. Vastasel juhul tuleb krediiditurul inkassoettevõtjana tegutsemine lõpetada.

Krediidiinkasso tegevusloa menetlus kestab kolm kuni kuus kuud. Finantsinspektsioon teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete esitamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast tegevusloa taotluse esitamist.

Menetlustasu

Krediidiinkasso tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 3000 eurot.