Investeerimisturu aruandlus

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. Andmekogumisportaali kasutusele võtmine toimub 2018. aastal järk-järgult.

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus aruandesubjekt saab ise teha aruandluse edastamisega seotud toiminguid. Näiteks hallata portaali kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, esitada aruandeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infosüsteemide halduri Erkko Kõrgemaga (e-post erkko.korgema@fi.ee, tel 668 0549).

Aruannete esitamise tehnilised tingimused

Seoses andmekogumisportaali kasutusele võtmisega järk-järgult ja tehniliste tingimuste uuendamisega on teave uuendamisel.

Investeerimisühingute XBRL formaadis aruannete esitamise tingimused

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) aruandluse raamistik

XBRL-vormingus järelevalveliste aruannete esitamisel tuleb järgida EBA kodulehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku versiooni. Samuti on kodulehelt leitavad varasematel aruandeperioodidel kehtinud aruandluse raamistiku versioonid ning teave iga versiooni kehtivuse perioodi ja olulisemate muudatuste kohta.

Täiendavad andmekvaliteedi kontrollid

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad enne aruannete esitamist Finantsinspektsioonile rakendama Euroopa Keskpanga (EKP) kodulehel avaldatud täiendavaid andmekvaliteedi kontrolle lisaks neile, mis juba sisalduvad EBA järelevalvelise aruandluse raamistikus (COREP ja FINREP). Nende kontrollide eesmärk on parandada järelevalvelise aruandluse andmekvaliteeti kooskõlas EKP 2. juuli 2014. aasta otsuse 2014/29 (muudetud EKP 3. augusti 2017. aasta otsusega  2017/23) artikli 4 lõikega 1.

Fondivalitsejate ja fondide ESMA aruandlus

Alternatiivfondi valitseja koostab ja esitab Finantsinspektsioonile regulaarselt teabe vastavalt investeerimisfondide seaduse (IFS) §-s 271 sätestatule. Väikefondi valitseja ja tema valitsetavate fondide aruandlusnõuded on esitatud IFS paragrahvis 454.

Täpsemad nõuded teabe sisule on sätestatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 231/2013. Teave esitatakse läbi Finantsinspektsiooni aruandluse keskkonna, täites aruanded nimetustega AIF ja AIFM. 

Aruannete täitmisel on abiks Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega nr 1.1-7/127 kehtestatud soovituslik juhend „Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised“, milles selgitatakse pädevatele asutusele esitatavat teavet, samuti kõnealuste aruannete esitamise tähtaegu ja menetlust, mida aruandluskohustuse täitmisel tuleb järgida.  

Esmakordse aruandluskohustuse korral esitatakse teave sõltuvalt sellest, mis ajahetkel on fondivalitseja saanud alternatiivfondi valitseja tegevusloa või väikefondi valitseja registreeringu. Täpsema informatsiooni leiab soovitusliku juhendi lisa II (lk 44) juurde kuuluvast tabelist 10.