Investeerimisturu aruandlus

Regulaarsete aruannete edastamine Finantsinspektsioonile toimub kooskõlas aruannete esitamist reguleerivate õigusaktidega. Üldjuhul toimub esitamine XBRL-vormingus või XML-vormingus ja aruanded esitakse läbi andmekogumisportaali.

Andmekogumisportaal

Andmekogumisportaal on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ühtne elektrooniline aruannete vastuvõtmise ja töötlemise rakendus. 

Tegemist on iseteeninduskeskkonnaga, kus saab esitada aruandeid, hallata kasutajaid ja nende kontaktandmeid ning ettevõtte võtmeid, jälgida aruannete menetlemise seisu, suhelda aruandluse adressaadiga, tellida enda e-postile teavitusi jne.

Andmekogumisportaali kasutamisel palume järgida kasutusjuhendeid põhimenüü, kasutajate ja nende kontaktandmete halduse ja aruannete esitamise kohta. Juhendid on kättesaadavad andmekogumisportaalis.

Aruannete esitamisel tekkivate tehniliste küsimuste korral palume ühendust võtta Finantsinspektsiooni infotehnoloogia osakonna juhi Erkko Kõrgemaga (e-post [email protected], telefon 668 0549).

Aruannete esitamise võimalused

Aruannete esitamiseks Finantsinspektsioonile on järgmised võimalused:

  • andmekogumisportaalis andmeid käsitsi aruandesse sisestades
  • andmekogumisportaalis andmeid failist aruandesse laadides
  • andmekogumisportaalis aruandefaili üles laadides
  • aruande e-postiga andmekogumisportaali edastades
  • aruande veebiteenusega andmekogumisportaali edastades.

Aruannete koostamise ja edastamise tehnilised tingimused

Aruannete esitamisel tuleb järgida Eesti Panga presidendi 29.05.2018 määrust nr 4 “Aruannete elektroonilise esitamise nõuded”

Andmekogumisportaali väliselt (e-posti ja veebiteenusega) edastatavad aruandesõnumid tuleb turvata. Teave turvamise kohta on leitav Eesti Panga veebilehelt.

Andmekogumisportaali väliselt edastades on lisaks vaja teada, mis valdkonda aruanne või aruanded tuleb edastatada. Teave on leitav Eesti Panga veebilehelt

NB! Aruannete esitamisel Finantsinspektsioonile tuleb aruanded krüpteerida (kui seda nõuab esitamise viis) Finantsinspektsiooni võtmega (sertifikaadiga). 

XML-skeem

Aruandesõnumite sisu on määratud üldstruktuuri kirjeldava XML-skeemi ja sellega seotud konkreetse aruande XML-skeemiga. XML-skeemid asuvad https://aruandlus.eestipank.ee/reports/skeemid.xml.  

Aruannet kirjeldav XML-skeem on varustatud versiooninumbriga ja kuupäevaga, mis kajastab aruande (või ka skeemi) muutusi ajas.

Aruandesõnumi vormindamise kohta leiab täiendavat teavet Eesti Panga veebilehelt. XML - Extensible Markup Language, defineeritud World Wide Web Consortiumi soovituses

Investeerimisühingute XBRL-vormingus aruannete esitamine

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) aruandluse raamistik 

XBRL-vormingus järelevalveliste aruannete esitamisel tuleb järgida EBA kodulehel avaldatud aruandekuupäeval kehtivat aruandluse raamistiku versiooni. Samuti on kodulehelt leitavad varasematel aruandeperioodidel kehtinud aruandluse raamistiku versioonid ning teave iga versiooni kehtivuse perioodi ja olulisemate muudatuste kohta.

Täiendavad andmekvaliteedi kontrollid

Investeerimisühingud peavad enne aruannete esitamist Finantsinspektsioonile rakendama Euroopa Keskpanga kodulehel avaldatud täiendavaid andmekvaliteedi kontrolle lisaks neile, mis juba sisalduvad EBA järelevalvelise aruandluse raamistikus (COREP ja FINREP). Nende kontrollide eesmärk on parandada järelevalvelise aruandluse andmekvaliteeti kooskõlas Euroopa Keskpanga 2. juuli 2014. aasta otsuse 2014/29 (muudetud 3. augusti 2017. aasta otsusega  2017/23) artikli 4 lõikega 1.

Fondivalitsejate ja fondide AIFM ja AIF aruandlus

Alternatiivfondi valitseja koostab ja esitab Finantsinspektsioonile regulaarselt teabe vastavalt investeerimisfondide seaduse (IFS) §-s 271 sätestatule. Väikefondi valitseja ja tema valitsetavate fondide aruandlusnõuded on esitatud IFS paragrahvis 454.

Täpsemad nõuded teabe sisule on sätestatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 231/2013. Teave esitatakse läbi andmekogumisportaali, täites aruanded nimetustega AIF ja AIFM. 

Aruannete täitmisel on abiks Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega nr 1.1-7/127 kehtestatud soovituslik juhend „Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised“, milles selgitatakse pädevatele asutusele esitatavat teavet, samuti kõnealuste aruannete esitamise tähtaegu ja menetlust, mida aruandluskohustuse täitmisel tuleb järgida.  

Esmakordse aruandluskohustuse korral esitatakse teave sõltuvalt sellest, mis ajahetkel on fondivalitseja saanud alternatiivfondi valitseja tegevusloa või väikefondi valitseja registreeringu. Täpsema informatsiooni leiab soovitusliku juhendi lisa II (lk 44) juurde kuuluvast tabelist 10.