Tegevusloa taotlemine

Finantsinspektsioon annab välja ja tunnistab kehtetuks teiste hulgas krediidiasutuste ning krediidiandjate- ja vahendajate tegevuslube. Finantsinspektsiooni välja antud tegevusluba on tähtajatu. 

  • Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa. 
  • Eestis tegevust alustavad välisriikide finantsasutuste filiaalid teatavad Finantsinspektsioonile kavatsusest Eestis tegevust alustada oma riigi finantsjärelevalve asutuse kaudu. Finantsinspektsioonil on õigus seada filiaalide tegevusele kõrvaltingimusi vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  • Finantsasutus, mis soovib osutada oma tegevusloas sätestatud teenuseid teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis ning asutada selleks teise riigi territooriumil filiaali, teavitab oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab seadustes sätestatud andmed ja dokumendid. 
  • Finantsasutus, mis soovib osutada Eestis piiriüleseid teenuseid, informeerib sellest Finantsinspektsiooni ning esitab õigusaktides nõutud andmed ja dokumendid.