Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed AML tõkestamiseks
Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Finantsinspektsiooni menetlustasude tagastamise poliitika
Märgukiri, Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Märgukiri vandeaudiitori nimetamise ja audiitorite kvaliteedi kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Makseasutused, Krediidiandjad, E-raha asutused
EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel
Kindlustus, Pangandus ja krediit, Investeerimine
Märgukiri kahjukäsitluse, remondiettevõtetega koostöö ja kahju hüvitamise kohta Märgukiri, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas Kindlustusandjad
EIOPA lähenemisviis toodete järelevalve ja juhtimise nõuete järelevalvele Kindlustusandjad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised lepingu piiride kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised tehniliste eraldiste hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni sobivusmenetluste läbiviimise juhendi ja lisade muutmine
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Suunised juriidilise isiku tunnuse kohta“ (EIOPA-BoS-2021/456) üle võtmine
Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuseelnõude avalikustamine
Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised JC/2017/37“
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste “Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2017/2358 tulenevast kindlustustoodete turustamise korrast
Kindlustus
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks Pangandus ja krediit, Kindlustus, Investeerimine
Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turbe- ja juhtimissuunised“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine taksonoomiaga seotud finantstoodete avalikustamise kohta
Krediidiandjad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Muu kui finantsteabe avaldamisest majandusaasta aruandes
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimine
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 pandeemia ajal“ muutmine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse ja Euroopa Keskpanga soovituse alusel Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Väljamaksete piiramine COVID-19 pandeemia ajal“ välja andmine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus krediidireitingute käsitlemise kohta
Kindlustusandjad
Soovitused järelevalve paindlikkuse kohta seoses järelevalvelise aruandluse ja teabe avalikustamise tähtajaga – koroonaviirus/COVID-19
Kindlustusandjad
Pilveteenuse osutajatele tegevuse edasiandmise suunised
Kindlustus
Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline koostöö ja teabevahetus direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Kindlustusteenusele kohalduva soodustuse reklaamimine
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine seoses Solventsus II direktiivi läbivaatamisega
Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas
Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuse turustamisele
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Subjekti sise-eeskirjadest PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Kindlustustoodete turustamise direktiivi kohased suunised kindlustuspõhiste investeerimistoodete kohta, mille struktuur raskendab kliendil kaasnevate riskide mõistmist
Kindlustus, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Märgukiri seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae-ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kohaldamisalast seoses hoidmistunnistustega
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Rakenduslike tehniliste standardite muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Nõuded operatsiooniriski juhtimise korraldamiseks
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti talitluspidevuse protsessi korraldamiseks Fondivalitsejad, Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Märgukiri kombineeritud jae- ja kindlustuspõhise investeerimistoote põhiteabedokumendi keelenõude kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite muutmiseks aruandluse ja avalikustamise kohta
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti soovituslik juhend „Nõuded finantsteenuse reklaamile“
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste muutmine
Kindlustusandjad
Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/G L/2016/01)
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Euroopa Järelevalveasutuste ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta (EBA suunised riskipõhise järelevalve kohta)
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Solventsus II XBRL taksonoomia eelnõu versioon 2.2.0
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjate üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ning kindlustusandjate suhtes kohustuslikku auditit tegeva(te) vannutatud audiitori(te) ja audiitorühingu(te) vahelise tõhusa dialoogi hõlbustamise kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)
Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Ristmüügi suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Ettevalmistavad suunised kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate toodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Kindlustusandjad
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine Investeerimine
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad