Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kellele
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuse turustamisele Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Subjekti sise-eeskirjadest PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad