Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP)

Jõustumise aeg

Euroopa järelevalveasutused algatasid 8. novembril konsultatsiooni komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega
ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega) muutmiseks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve kodulehel.

Tähtaeg tagasiside esitamiseks läbi EBA kodulehe on 8. detsember 2018.

Selgitus

Kiri kindlustusandjatele (pdf, 0.25 MB)
Kiri fondivalitsejatele (pdf, 0.25 MB)