Makse- ja e-raha asutuse tegevusluba

Makseasutus on äriühing, kelle püsiv tegevus on osutada makseteenuseid. Makseasutusena tegutsemiseks peab ettevõttel olema vastav tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon. 

Makseasutuste tegevusloa taotlemine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Finantsinspektsioonile kirjalik taotlus ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses (MERAS) nimetatud lisad.

Makseteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb äriühingu asutajatel või registreeritud aktsiaseltsi juhatusel esitada inspektsioonile järgmised dokumendid ja andmed:

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri;
 3. Sissemakstud või sissemakstava aktsia- või osakapitali olemasolu tõendav dokument;
 4. Tegevuskava, kus kirjeldatakse eelkõige kavandatavaid makseteenuseid või e-raha teenuseid;
 5. MERAS-is sätestatud nõuetele vastav äriplaan;
 6. Taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või tegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne tegevusloa taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga ning olemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded;
 7. MERAS-is sätestatud kliendi varade hoidmise ja kaitse üldnõuete kohaldamise kirjeldus;
 8. MERAS-s sätestatud sise-eeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskiri või nende projektid;
 9. Andmed kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike info- ja muude tehnoloogiliste vahendite ja süsteemide, turvasüsteemide, kontrollimehhanismide ja -süsteemide kohta;
 10. Kirjeldus sisekontrolli süsteemi ja meetmete kohta, mis tagaks kohustuste täitmise seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vallas ning raha ülekandmisel edastatava teabe puhul maksja kohta;
 11. Taotleja organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, mis sisaldab vajaduse korral tema agentide või filiaalide kasutamise või teenuse edasiandmise korra kirjeldust, samuti tema osalust nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes maksesüsteemides;
 12. Taotleja aktsionäride nimekiri, milles on näidatud neist igaühe nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osade ja häälte arvu kohta;
 13. MERAS-is nimetatud andmed taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta;
 14. Andmed taotleja juhtide kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, samuti juhtide usaldusväärsust ja MERAS-i nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada;
 15. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhi osalus on suurem kui 20%, kusjuures need andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja iga juhi osaluse suurust;
 16. Andmed taotleja audiitori ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad nende nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 17. Tegutseva äriühingu puhul omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos audiitori järeldusotsusega;
 18. Eesti Panga heaks kiidetud maksesüsteemi toimimise tehnilised, majanduslikud ja juriidilised põhimõtted ning selle süsteemi tööd korraldavate reeglite kavand, kui taotleja soovib tegeleda maksesüsteemide haldamisega.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on makseteenuste pakkumiseks piisavad võimalused ja kas ta vastab seaduse nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid, võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist.

Menetlustähtaeg

Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse saamist.

E-raha asutuse tegevusluba

E-raha asutus on aktsiaselts, mis väljastab oma nimel e-raha. 

E-raha on elektrooniline maksevahend. Selleks võib olla kaart, arvuti mälu või muu rahaühikute elektroonilist salvestamist võimaldav vahend. E-raha väljastamisel ei või e-raha seadmele salvestatud summa olla suurem kui selle vastu antud rahasumma. Ühele e-raha seadmele võib salvestada e-raha kõige rohkem 1000 euro väärtuses. 

E-raha asutusena tegutsemiseks peab aktsiaseltsil olema vastav tegevusluba. Tegevusloa annab ja tunnistab kehtetuks Finantsinspektsioon. E-raha väljastamise tegevusluba on tähtajatu ning seda ei saa anda üle teisele isikule.

E-raha asutuse tegevusloa taotlemine

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Finantsinspektsioonile kirjalik taotlus ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses (MERAS) nimetatud lisad

E-raha väljastamise tegevusloa taotlemiseks tuleb äriühingu asutajatel või registreeritud aktsiaseltsi juhatusel esitada inspektsioonile järgmised dokumendid ja andmed:

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri;
 3. Sissemakstud või sissemakstava aktsia- või osakapitali olemasolu tõendav dokument;
 4. Tegevuskava, kus kirjeldatakse eelkõige kavandatavaid makseteenuseid või e-raha teenuseid;
 5. MERAS-is sätestatud nõuetele vastav äriplaan;
 6. Taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või tegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne tegevusloa taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga ning olemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded;
 7. MERAS-is sätestatud kirjeldus kliendi varade hoidmise ja kaitse üldnõuete kohaldamise kohta;
 8. MERAS-is sätestatud sise-eeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskiri või nende projektid;
 9. Andmed kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike info- ja muude tehnoloogiliste vahendite ja süsteemide, turvasüsteemide, kontrollimehhanismide ja -süsteemide kohta;
 10. Kirjeldus sisekontrolli süsteemi ja meetmete kohta, mis tagaks kohustuste täitmise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vallas ning raha ülekandmisel edastatava teabe puhul maksja kohta;
 11. Taotleja organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, mis sisaldab vajaduse korral tema agentide või filiaalide kasutamise või teenuse edasiandmise korra kirjeldust, samuti tema osalust nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes maksesüsteemides;
 12. Taotleja aktsionäride nimekiri, milles on näidatud neist igaühe nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osade ja häälte arvu kohta;
 13. MERAS-is nimetatud andmed taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta;
 14. Andmed taotleja juhtide kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, samuti juhtide usaldusväärsust ja MERAS-i nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada;
 15. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhi osalus on suurem kui 20%, kusjuures need andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja iga juhi osaluse suurust;
 16. Andmed taotleja audiitori ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad nende nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 17. Tegutseva äriühingu puhul omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos audiitori järeldusotsusega;
 18. Eesti Panga heaks kiidetud maksesüsteemi toimimise tehnilised, majanduslikud ja juriidilised põhimõtted ning selle süsteemi tööd korraldavate reeglite kavand, kui taotleja soovib tegeleda maksesüsteemide haldamisega.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on makseteenuste pakkumiseks piisavad võimalused ja kas ta vastab seaduse nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid, siis võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist.

Menetlustähtaeg

Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse saamist.