Turuosaliste register

Eesti makseasutused

Eesti makseasutused erandi kohaldamisega

Välisriikide makseasutuste filiaalid

Makseagendid

Ülepiirilised makseteenuse pakkujad