Kindlustusandja tegevusluba

Kindlustusandja on äriühing, kelle peamine ja püsiv tegevus on kindlustustegevus.

Kindlustustegevus on kindlustuslepingu alusel kindlustusvõtja või kindlustatu kindlustusriskide ülevõtmine ja kindlustusjuhtumi toimumise korral kahju hüvitamine, kokkulepitud rahasumma maksmine või lepingu täitmine muul kokkulepitud viisil.

Kindlustustegevus jaguneb elukindlustuseks, kahjukindlustuseks ja edasikindlustuseks. Kahju- ja elukindlustuses sõlmitakse leping riskide maandamiseks, elukindlustuses ka säästude kogumiseks.

Kindlustustegevusega tegelemiseks peab äriühingul olema vastav tegevusluba. Eestis asutatud äriühingule annab tegevusloa Finantsinspektsioon. 

Kindlustusandja tegevusloa taotlemine

Kindlustusandja tegevusloa taotlemisel tuleb esitada äriühingu juhatuse liikmete kirjalik avaldus ning kindlustustegevuse seaduses (KindlTS) nimetatud andmed ja dokumendid:

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul ka üldkoosoleku otsuse põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst.
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri ja krediidiasutuse teatis aktsiakapitali või osakapitali sissemaksmise kohta.
 3. Taotleja algbilanss ning olemasolu korral taotleja hiliseim bilanss ja kasumiaruanne ning viimase kolme majandusaasta aruanded.
 4. KindlTS-is sätestatud nõuetele vastav tegevuskava.
 5. Kinnitus omavahendite ja põhiomavahendite olemasolu kohta vastavalt KindlTS-le. Elukindlustusega tegeleval kindlustusandjal tuleb lisaks esitada kinnitus KindlTS-s sätestatud miinimumkapitalinõude alammäära täitmiseks nõuetekohaste põhiomavahendite olemasolu kohta.
 6. Andmed taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe nime, kodakondsust, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduskäigu kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, ja nende isikute usaldusväärsust ning KindlTS-i nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada.
 7. Audiitorettevõtja nimi ja registrikood.
 8. Andmed juhtimissüsteemi ülesehituse kohta, sealhulgas taotleja audiitori; vastutava aktuaari ja sisekontrolli teostava isiku kohta, mis sisaldavad neist igaühe nime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi.
 9. Taotleja aktsionäride nimekiri, milles on toodud neist igaühe nimi, registri- või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri sissemakse suuruse, omandatavate või talle kuuluvate aktsiate ja häälte arvu kohta.
 10. Taotlejas olulist osalust omavate isikute ja kontrolli omavate isikute kohta KindlTS-is nimetatud andmed.
 11. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhatuse või nõukogu liikme osalus on suurem kui 20% või mis on tema kontrollitavad, kusjuures nimetatud andmed peavad sisaldama äriühingu aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja tema juhatuse või nõukogu liikme osaluse suurust või kontrolli teostamise asjaolusid.
 12. Taotleja  KindlTS-s sätestatud nõuetele vastava juhtimissüsteemi kirjeldus ja sise-eeskirjad või nende projekt.
 13. Kui taotlus esitatakse kohustusliku liikluskindlustusega tegelemiseks, siis liikluskindlustuse seaduses nimetatud liikluskindlustuse fondi kinnitus taotleja fondi liikmeks saamise kohta ning taotleja liikluskindlustuse seaduse alusel igasse lepinguriiki määratava piiriüleste nõuete lahendaja nimi ja aadress.
 14. Kui Taotleja kavandatav kindlustustegevus näeb ette pensionilepingute sõlmimist, siis taotleja kinnitus, et ta võtab kohustuse tasuda Tagatisfondi seaduses ettenähtud pensionilepingute osafondi ühekordse osamakse.
 15. Kindlustuslepingute tüüptingimused juhul, kui kavandatav kindlustustegevus näeb ette kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute sõlmimist.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada kindlustusvaldkonnale kohalduvate juhendite ja märgukirjadega.

 
Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on kindlustustegevuseks piisavad võimalused ja kas ta vastab kindlustusandjale sätestatud nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga soetud asjaolusid, siis võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist. 

Menetlustähtaeg

Tegevusluba antakse, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et tegevusloa taotlejal on kindlustustegevuseks piisavad vahendid ja organisatsiooniline suutlikkus ning kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute huvid on piisavalt kaitstud. Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist ja nõuete täitmist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse esitamist.

Menetlustasu

Kindlustusandja tegevusloa taotlemisel tuleb tasuda menetlustasu 1000 eurot.

Piiriülese kindlustusteenuse pakkumine Eestis

Euroopa Liidu riigi kindlustusandja, kes soovib pakkuda piiriülest kindlustusteenust Eestis, peab oma tegevuses järgima nõudeid, mis on sätestatud kindlustustegevuse ja liikluskindlustuse seaduses ning nende alusel välja antud teistes õigusaktides (valitsuse, rahandusministri ja sotsiaalministri määrused, samuti Finantsinspektsiooni juhendid).

Kindlustusteenuse pakkumisel tuleb järgida ka võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõudeid. Kui kindlustust pakutakse Eestis tarbijatele, siis peavad kindlustustingimused ja kogu ülejäänud teave olema taotlejale või kindlustusvõtjale arusaadavad ja esitatud eesti keeles. Tarbijakaebusi menetleb nii Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kui ka Finantsinspektsioon.   

Kindlustusandja, kes pakub kindlustusteenust Eestis, peab järgima ka nõudeid, mis on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning selle alusel välja antud õigusaktides, samuti Finantsinspektsiooni juhendites.