Kindlustusandja tegevusluba

Kindlustusandja ehk kindlustusselts on äriühing, mille peamine tegevus on hüvitada kindlustusjuhtumi toimumisel tekkinud kahju või maksta kokkulepitud rahasumma.

Kindlustustegevus on olukord, kui kindlustusandja võtab kindlustuslepingu alusel üle kindlustusvõtja või kindlustatu riskid. Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts välja hüvitise. 

Kindlustuse põhiliigid on kahjukindlustus ja elukindlustus. Kahju- ja elukindlustuses sõlmitakse leping riskide maandamiseks, elukindlustuses ka säästude kogumiseks.

Kindlustustegevusega tegelemiseks peab äriühingul olema vastav tegevusluba. Eestis asutatud äriühingule annab tegevusloa Finantsinspektsioon. 

Kindlustusandja tegevusloa taotlemine

Kindlustusandja tegevusloa taotlemisel tuleb esitada äriühingu juhatuse liikmete kirjalik avaldus ning kindlustustegevuse seaduses (KindlTS) nimetatud andmed ja dokumendid:

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul ka üldkoosoleku otsuse põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri ja krediidiasutuse teatis aktsiakapitali sissemaksmise kohta;
 3. Tegutseva äriühingu puhul omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos audiitori järeldusotsusega;
 4. Taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või olemasolu korral taotleja hilisem bilanss ja kasumiaruanne ning viimase kolme majandusaasta aruanded;
 5. KindlTS-is sätestatud nõuetele vastav tegevuskava;
 6. Kindlustuslepingute tüüptingimused juhul, kui tegevusluba taotletakse tegelemiseks kohustusliku kindlustusega;
 7. Andmed taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, ja nende isikute usaldusväärsust ning KindlTS-i nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada;
 8. Andmed taotleja audiitori; vastutava aktuaari ja sisekontrolli teostava isiku kohta, mis sisaldavad neist igaühe nime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 9. Taotleja aktsionäride nimekiri, milles on toodud neist igaühe nimi, registri- või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri sissemakse suuruse, omandatavate või talle kuuluvate aktsiate ja häälte arvu kohta;
 10. Taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta KindlTS-is nimetatud andmed;
 11. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhatuse või nõukogu liikme osalus on suurem kui 20%, kusjuures nimetatud andmed peavad sisaldama äriühingu aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja või tema juhatuse või nõukogu liikme osaluse suurust;
 12. Taotleja plaanitav organisatsiooniline struktuur;
 13. Kindlustusandja sise-eeskirjad vastavalt KindlTS-ile või nende projekt;
 14. Liikluskindlustuse seaduse alusel taotleja poolt igasse lepinguriiki määratava nõuete käsitleja nimi ja aadress, kui taotlus esitatakse tegelemiseks liikluskindlustusega.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on kindlustustegevuseks piisavad võimalused ja kas ta vastab kindlustusandjale sätestatud nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga soetud asjaolusid, siis võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist. 

Menetlustähtaeg

Tegevusluba antakse, kui esitatud andmed ja dokumendid on nõuetekohased ning esitatu põhjal saab veenduda, et tegevusloa taotlejal on kindlustustegevuseks piisavad vahendid ja organisatsiooniline suutlikkus ning kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute huvid on piisavalt kaitstud. Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamist ja nõuete täitmist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse esitamist.

Menetlustasu

Kindlustusandja tegevusloa taotlemisel tuleb tasuda menetlustasu 1000 eurot.

Piiriülese kindlustusteenuse pakkumine Eestis

Euroopa Liidu riigi kindlustusandja, kes soovib pakkuda piiriülest kindlustusteenust Eestis, peab oma tegevuses järgima nõudeid, mis on sätestatud kindlustustegevuse ja liikluskindlustuse seaduses ning nende alusel välja antud teistes õigusaktides (valitsuse, rahandusministri ja sotsiaalministri määrused, samuti Finantsinspektsiooni juhendid).

Kindlustusteenuse pakkumisel tuleb järgida ka võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõudeid. Kui kindlustust pakutakse Eestis tarbijatele, siis peavad kindlustustingimused ja kogu ülejäänud teave olema taotlejale või kindlustusvõtjale arusaadavad ja esitatud eesti keeles. Tarbijakaebusi menetleb Tarbijakaitseamet, samuti ka Finantsinspektsioon.   

Kindlustusandja, kes pakub kindlustusteenust Eestis, peab järgima ka nõudeid, mis on sätestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning selle alusel välja antud õigusaktides, samuti Finantsinspektsiooni juhendites.