Fondivalitseja tegevusluba

Fondivalitseja on aktsiaselts, mille peamine ja püsiv tegevus on aktsiaseltsina asutatud fondi vara või lepingulise fondi valitsemine. Üks fondivalitseja võib valitseda mitut fondi. Lisaks fondi valitsemisele võib fondivalitseja osutada järgmisi teenuseid:

 • väärtpaberiportfelli valitsemine väärtpaberituru seaduse tähenduses;
 • investeerimisnõustamine;
 • kliendi jaoks fondi osakute või aktsiate hoidmine;
 • fondi valitsemise teenused investeerimisfondide seaduse tähenduses nende fondide puhul, mida või mille vara ta ei valitse.

Fondivalitsejana tegutsemiseks peab aktsiaseltsil olema vastav tegevusluba. Tegevusloa annab ja tunnistab kehtetuks Finantsinspektsioon.

Fondivalitseja tegevusvormid

Fondivalitseja on äriühing, mille põhiline tegevusala on investeerimisfondide või väärtpaberiportfellide valitsemine. Fondi valitsemine on fondi aktsiate või osakute väljalaske korraldamine, fondi vara investeerimine, fondi vara üle arvestuse pidamine ning muu nimetatud toimingutega otseselt seotud tegevus. Fondivalitseja võib valitseda mitut fondi.

Fondivalitseja tegevust reguleerib investeerimisfondide seadus. Vastavalt seadusele on avalike investeerimisfondide (sh pensionifondide) valitsemiseks vajalik fondivalitseja tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon. Tegevusluba vajavad ka fondivalitsejad, kes soovivad valitseda eurofonde ja suuremahulisi alternatiivfonde.

Väikefondide valitsemiseks peab fondivalitseja taotlema väikefondi valitseja tegevusloa või registreerima oma tegevuse Finantsinspektsioonis. Väikefondi valitsejad võivad valitseda vaid mitteavalikke investeerimisfonde, mistõttu on nende äritegevus suunatud eelkõige kutselistele ja professionaalsete investoritele.

Tegevusloata väikefondi valitseja, kes ei soovi taotleda Finantsinspektsioonilt väikefondi valitseja tegevusluba, peab oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerima. Registreeritud tegevusloata väikefondi valitsejate osas on Finantsinspektsiooni järelevalve piiratud registreerimismenetluse ning hilisema statistilise aruandluse kogumisega.

Ülepiirilised fondivalitsejad

Euroopa Liidus piires on liikmesriikides asutatud fondivalitsejatel õigus oma investeerimisfonde piiriüleselt pakkuda. Tavainvestoritele pakutakse piiriüleselt avalikus korras reeglina eurofonde (UCITS), professionaalsetele investoritele mitteavalikus korras alternatiivfonde (AIF, EuVECA). Eestis piiriüleselt pakutavad investeerimisfondid lähtuvad oma tegevuses Euroopa Liidu direktiivides sätestatud reeglistikust, kuid on kohustatud täitma ka Eesti Vabariigi seadustes, eelkõige investeerimisfondide seaduses, sätestatud kohalikke reegleid.

Finantsinspektsioon ei teosta piiriüleselt pakutavate investeerimisfondide üle otsest järelevalvet, mis on investeerimisfondi päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse kohustus.

Tegevusloata väikefondi valitsejad

Tegevusloata väikefondi valitseja, kes ei soovi taotleda Finantsinspektsioonilt väikefondi valitseja tegevusluba, peab oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerima. 

Registreerimiseks peab taotleja esitama Finantsinspektsioonile investeerimisfondide seaduses sätestatud andmed ja dokumendid selleks ette nähtud vormil. Lisaks peab taotleja esitama õigusliku analüüsi, millest nähtuks investeerimisfondi ja selle valitsemise asjaolu esinemine ning registreerimise vajalikkus.

Registreeritud tegevusloata väikefondi valitsejate osas on Finantsinspektsiooni järelevalve piiratud registreerimismenetluse ning hilisema statistilise aruandluse kogumisega.

Eriliigiliste fondide valitsemine

Euroopa Liidu otsekohalduvate määruste alusel on fondivalitsejatel võimalik eriliigiliste fondide valitsemiseks oma tegevus täiendavalt registreerida. Registreerimine ja sellega seonduvad asjaolud on sätestatud täpsemalt vastava eriliigilise fondi valitsemist reguleerivas määruses (EuVECA, EuSEF, ELTIF, MMF).

Fondivalitseja tegevusloa taotlemine

Tegevusloa taotlemiseks esitavad asutatava fondivalitseja juhatuse liikmed Finantsinspektsioonile kirjaliku avalduse ning investeerimisfondide seaduses nimetatud dokumendid ja andmed:

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri ja aktsiakapitali sissemaksmise võimalikkust tõendav dokument;
 3. Investeerimisfondide seaduse nõuetele vastav äriplaan;
 4. Taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või tegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga ning olemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded;
 5. Sise-eeskirjad või nende projekt;
 6. Andmed taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, samuti juhtide usaldusväärsust ja  nõuetelevastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada;
 7. Andmed taotleja audiitori ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad nende nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumisel sünniaega või registrikoodi;
 8. Fondijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, elukoht, hariduse kirjeldus, viimase kolme aasta töö- ja ametikohtade täielik loetelu ning fondijuhiga sõlmitud lepingu ärakiri või nõusolek sellise lepingu sõlmimiseks, mille kohaselt ta kohustub pärast taotlejale tegevuslao andmist asuma täitma fondijuhi ülesandeid;
 9. Taotleja aktsionäride nimekiri, milles on näidatud iga aktsionäri nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või liikme poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osa ja häälte arvu kohta;
 10. Andmed isikute kohta, kellele otseselt või kaudselt kuulub rohkem kui 10% taotleja aktsiatega esindatud häältest;
 11. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja, selle juhatuse või nõukogu liikme või fondijuhi osalus on suurem kui 20%, kusjuures need andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning eelmainitud isikute osaluse suurust;
 12. Tegutseva äriühingu puhul neto-omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos audiitori järeldusotsusega;
 13. Raamatupidamise sise-eeskiri või selle projekt;
 14. Kui taotleja taotleb tegevusluba koos õigusega osutada investeerimisfondide seaduse § 9 lg 1 p 2 või 3 nimetatud teenust, siis dokument, mis tõendab investorikaitse osafondi ühekordse osamakse tasumise kohustuse võtmist.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on fondi valitsemiseks piisavad võimalused ja kas ta vastab seadusega või selle alusel antud õigusaktidega fondivalitseja suhtes kehtestatud nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid, võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist.

Menetlustähtaeg

Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kahe kuu jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast tegevusloa taotluse saamist.

Menetlustasu

Fondivalitseja tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1000 eurot.