Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Finantsjärelevalvesüsteemi (ESA) Ühiskomitee algatas 26. oktoobril 2018 avaliku konsultatsiooni komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 artikli 136 lõike 1 ja artikli 136 lõike 3 kohase sidumise kohta.

Täpsem teave koos konsultatsiooni juurde kuuluvate dokumentidega on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kodulehel.

Tähtaeg kommentaaride esitamiseks EBA- le on 31. detsember 2018.

Selgitus

Kiri kindlustusandjatele (pdf, 0.25 MB)