Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised lepingu piiride kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina