Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Jõustumise aeg

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 lõigetest 1 ja 3 ning finantsinspektsiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1, § 55 lõikest 1 ning § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspektsiooni juhatus

otsustas:

1. anda välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 5. jaanuari 2024. aasta suunised “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” (ESMA74-362-2351);

2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 13. märtsist 2024;

3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspektsiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;

4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, et Finantsinspektsioon kavatseb punktis 1 nimetatud suuniseid järgida täies ulatuses.

Juhend

Suunis inglise keeles (pdf, 0.31 MB)
Suunis eesti keeles (pdf, 0.32 MB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.38 MB)