Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 lõigetest 1 ja 3 ning Finantsinspektsiooni seaduse § 18 lõikest 1, § 53 lõike 3 punktist 1, § 55 lõikest 1 ning § 57 lõigetest 1 ja 3, Finantsinspektsiooni juhatus otsustas:

  1. anda välja Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 23. oktoobri 2023. aasta suunised „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ (ESMA74-362-2281);
  2. kohaldada punktis 1 nimetatud soovituslikku juhendit alates 29. aprillist 2024;
  3. avaldada punktis 1 nimetatud soovituslik juhend Finantsinspektsiooni veebilehel koos ingliskeelse originaaltekstiga;
  4. rahvusvahelise koostöö koordinaatoril kinnitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, et Finantsinspektsioon kavatseb punktis 1 nimetatud suuniseid järgida täies ulatuses.

Juhend

Suunis eesti keeles (pdf, 3.49 MB)
Suunis inglise keeles (pdf, 3.33 MB)

Selgitus