Subjekti sise-eeskirjadest PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt

Jõustumise aeg

Märgukiri

Käesoleva märgukirja eesmärgiks on selgitada teatud aspekte Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1286/2014 kohaldamisest, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi esitamist (edaspidi PRIIPi määrus) ning Komisjoni delegeeritud määruse nr 2017/653 kohaldamisest, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (edaspidi PRIIPi delegeeritud määrus).

Ühtlasi on käesoleva märgukirja eesmärgiks pöörata kõnealuse märgukirja subjektide (edaspidi Subjekt) tähelepanu Finantsinspektsiooni ootusele seoses PRIIPi inglise keelse põhiteabedokumendi kättesaadavaks tegemisega.

PRIIPi inglise keelse põhiteabedokumendi kättesaadavaks tegemise kord sise-eeskirjades

PRIIPi määruse artikkel 7 lõike 1 kohaselt koostatakse põhiteabedokument liikmesriigi ametlikes keeltes või ühes nendest ametlikest keeltest, mida kasutatakse selles liikmesriigi osas, kus PRIIPi levitatakse, või muus keeles, mida kõnealuse liikmesriigi pädevad asutused aktsepteerivad.

Finantsinspektsioon aktsepteeris 17.04.2018 märgukirjaga nr 4.11-3.1/1881 PRIIPi põhiteabedokumendi
jaeinvestorile kättesaadavaks tegemist inglise keelsena, kui on täidetud vähemalt kõik järgmised tingimused:

  1. PRIIPi tootenõustaja või müüja tagab, et jaeinvestor on teadlik ning nõustub, et talle esitatakse PRIIPi põhiteabedokument inglise keelsena ja ta saab inglise keelest piisavalt aru;
  2. PRIIPi tootenõustaja või müüja rakendab kohast hoolsust jaeinvestori käsitamisel, sh sobivuse ja asjakohasuse hindamisel ning lepingueelse ja lepingu kestel teabe (sh riskide kohta) esitamisel jmt, tagades selliste kohustuste täieliku täitmise jaeinvestori ees;
  3. PRIIPi tootenõustaja või müüja tagab, et PRIIPi inglise keelne põhiteabedokument vastab PRIIPi määruse nõuetele, sh selle vormi ja sisu osas;
  4. PRIIPi tootenõustaja või müüja tagab punktides (i)-(iii) sätestatud nõuete täitmise kontrollitavuse.

Tuginedes Finantsinspektsiooni eelviidatud märgukirjale suuname Subjekte kehtestama kõnealuste tingimuste
täitmist reguleerivad sise-eeskirjad.

PRIIPi määruse kohane klientide kaebuste lahendamise kord sise-eeskirjades

PRIIPi määruse kohaselt kehtestavad PRIIPi koostaja ja PRIIPi tootenõustaja või müüja asjakohased menetlused
ja korra, millega tagatakse, et:

  • jaeinvestoril on tõhus võimalus esitada PRIIPi koostaja vastu kaebusi;
  • jaeinvestorid, kes on esitanud põhiteabedokumendiga seotud kaebuse, saavad õigeaegselt ja nõuetekohaselt sisulise vastuse, ja
  • jaeinvestoritele on kättesaadavad tõhusad õiguskaitsemenetlused ka piiriüleste vaidluste korral, eriti juhul, kui PRIIPi koostaja asub teises liikmesriigis või kolmandas riigis (artikkel 19).

PRIIPide ja kogu finantsturu usaldusväärsuse tagamiseks jaeinvestorite silmis tuleks kehtestada nõuded asjakohaste sisemenetluste jaoks, millega tagatakse, et jaeinvestorid saavad PRIIPi koostajalt kaebustele sisulise vastuse (PRIIPi määruse preambuli p 28).

Eeltoodust tulenevalt juhib Finantsinspektsioon Subjektide tähelepanu asjaolule, et üldine kaebuste lahendamise kord, mis reguleerib vaid Subjekti vastu kaebuse esitamist ei ole eelviidatud PRIIPi määruse spetsiifiliste nõuete täitmiseks piisav, olukorras, kus Subjekt ei ole ise PRIIPi koostaja.

Vaatamata asjaolule, et PRIIPi koostajal lasub PRIIPi delegeeritud määruse kohaselt kohustus esitada põhiteabedokumendi jaotises „Kuidas ma saan esitada kaebuse“ kokkuvõtlikul kujul järgmine teave:

  • sammud, mida tuleb astuda, et esitada toote või PRIIPI koostaja või selle kohta nõu andva või seda müüva isiku käitumise kohta kaebus;
  • link selliste kaebuste esitamise vastavale veebilehele;
  • ajakohane postiaadress ning e-posti aadress, kuhu selliseid kaebuseid saata saab (artikkel 7), peavad PRIIPi tootenõustajad või müüjad olema eelviidatud PRIIPi määruse artikkel 19 alusel asjakohaste menetluste ja kordade näol läbi mõelnud oma rolli kliendi kaebuste lahendamisel PRIIPi koostaja vastu.

Käesoleva märgukirjaga suunab Finantsinspektsioon Subjekte kehtestama eraldi menetlused ja korrad või täiendama üldisi kaebuste lahendamise kordasid spetsiifiliste sätetega PRIIPi määruse artiklist 19 tulenevate nõuete täitmiseks.

Lõpetuseks rõhutab Finantsinspektsioon PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuete äärmise täpsusega täitmise olulisust, et tagada PRIIPide võrreldavus.

Täiendavate küsimuste korral vastame lahkesti.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.33 MB)