Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste “Muudetud suunised tehniliste eraldiste hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina