Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Suunised juriidilise isiku tunnuse kohta“ (EIOPA-BoS-2021/456) üle võtmine