Konsultatsiooni algatamine seoses Solventsus II direktiivi läbivaatamisega

Jõustumise aeg

Märgukiri

11. veebruaril esitas Euroopa Komisjon Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele (EIOPA) ametliku taotluse tehnilise nõu saamiseks Solventsus II direktiivi kohta. EIOPA on nüüdseks valmis saanud vastava arvamuse, mille kohta on algatanud ka konsultatsiooni, et kõik huvirühmad oleks kaasatud.

Konsultatsioon hõlmab järgmiseid teemasid: pikaajalised tagatismeetmed ja aktsiariskiga seotud meetmed, tehnilised eraldised, omavahendid, solventsuskapitali nõude standardvalem, miinimumkapitali nõue, proportsionaalsus, grupi järelevalve, teenuse osutamisvabadus ja asutamisvabadus, makrofinantsjärelevalve poliitika, kriisilahendus ja muud teemad. Konsultatsiooni põhidokumendi juurde kuulub lisaks veel mõjude hindamise dokument.

Arvamuse lõplik versioon esitatakse Euroopa Komisjonile 2020. aasta juuniks.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on leitav EIOPA kodulehelt. Kommentaare saab esitada kuni 15. jaanuarini 2020 vastavalt EIOPA konsultatsiooni dokumendis toodud e-posti aadressile.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)