Konsultatsiooni algatamine taksonoomiaga seotud finantstoodete avalikustamise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa järelevalveasutused (ESA) algatasid 17. märtsil 2021 konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) eelnõu1 kohta, mis käsitleb keskkonnainvesteeringute eesmärgi saavutamisele kaasa aitavatesse majandustegevusse investeerivate finantstoodete avalikustamist.

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu eesmärk on täiendada keskkonnanäitajate ja keskkonnasäästlike investeeringute edendamise läbipaistvusnõudeid lepingueelses teabes ja perioodilistes aruannetes. Tehniliste standardite eelnõu on ESA-de poolt väljatöötatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/20882 artikli 8 lõikest 4, artikli 9 lõikest 6 ja artikli 11 lõikest 5 lähtudes.

Kommentaare saab esitada läbi Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) kodulehe3 kuni 12. maini 2021.

 

https://www.eba.europa.eu/calendar/consultation-taxonomy%E2%80%93related-product-disclosures

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ET

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-taxonomy-related-sustainability-disclosures

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)