Euroopa Komisjoni rakendusmääruste (EL) 2015/2450 ja (EL) 2015/2452 muudatuseelnõude avalikustamine

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) avalikustas 31. märtsil 2022 järgmised komisjoni
rakendusmääruste eelnõud:

  • Euroopa Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2452;
  • Euroopa Komisjoni rakendusmääruse eelnõu, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabeesitamise vormidega ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2450.

Rakendusmääruste eelnõusid puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EIOPA kodulehel1.

Rakendusmääruste eelnõud esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast nende
vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

 

https://www.eiopa.europa.eu/document-library/technical-standard/draft-a…

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)