Konsultatsiooni algatamine kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa järelevalveasutused algatasid 16. oktoobril konsultatsiooni muutmaks Euroopa Komisjoni 8. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrust (EL) 2017/653, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (KID).

Eesmärk on:

  1. käsitleda peamisi regulatiivseid probleeme, mis on tuvastatud pärast PRIIPi KIDi nõuete rakendamist 2018. aastal eriti seoses tootluse stsenaariumitega ja
  2. teha konkreetsed muudatused, et eurofondid ja muud fondid kui eurofondid saaksid nõudeid kohaldada eeldusel, et fondide ajutine vabastamine nõuetest lõpeb ning nad peavad KIDi koostama alates 1. jaanuarist 2022.

Ettepanekud hõlmavad muudatusi järgnevate teemade osas:

  1. illustratsioonid selle kohta, mida jaeinvestor võib oma investeeringult saada (tootluse stsenaariumid);
  2. investeeringu kulude teave;
  3. eurofondid ja muud fondid;
  4. PRIIPid, mis pakuvad mitmesuguseid investeerimisvõimalusi (MOP).

Selle raames viib Euroopa Komisjon läbi koostöös Euroopa järelevalveasutustega ka tarbijatestimise, et hinnata erinevate tootluse stsenaariumide esitluste tõhusust. Testimise tulemused selguvad 2020. aasta esimeses kvartalis. Tarbijatestimise tulemusi ja konsultatsioonile esitatud tagasisidet võtavad Euroopa järelevalveasutused arvesse lõplike muudatusettepanekute otsustamisel.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse (ESMA) kodulehel.

Tähtaeg tagasiside esitamiseks läbi ESMA kodulehe on 13. jaanuar 2020.

Selgitus