Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrus krediidireitingute käsitlemise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 5. juunil 2020 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/7441, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1800, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ.

Pärast viimaseid muudatusi on rakendusmääruse (EL) 2016/1800 lisas esitatud mõnede krediidikvaliteedi hinnangute aluseks olevad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tegurid muutunud. Lisaks sellele on mõned krediidikvaliteeti hindavad asutused laiendanud oma krediidihinnanguid uutele turusegmentidele, mille tulemuseks on uued reitinguskaalad ja uued krediidireitingute liigid. Sellest tulenevalt on ajakohastatud asjaomaste krediidikvaliteeti hindavate asutuste vastavustabeleid.

Määrus jõustub 25. juunil 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)