Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avalikustasid 10. juunil 2021 rakenduslike tehniliste standardite (ITS) eelnõud1, millega muudetakse järgmiseid määruseid:

  • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1799, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 136 lõike 1 ja artikli 136 lõike 3 kohase sidumise kohta;
  • Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1800, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ.

Alates reitinguagentuuride krediidihinnangute kaardistamise ITS-de vastuvõtmisest 2019. aastal on tunnustatud veel kahe uue reitinguagentuuri lisamist ja mitmed reitinguagentuurid on registrist kustutatud. Sellest tulenevalt on tehtud rakenduslike tehniliste standardite eelnõudesse muudatused, mis kajastavad sobivate riskikaalude jaotust uutele krediidikvaliteeti hindavatele asutustele ja kõrvaldatud viide registrist kustutatud reitinguagentuuridele.

https://www.eba.europa.eu/esas-publish-amended-technical-standards-mapping-ecais

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)