Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse (EIOPA) suuniste „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia turbe- ja juhtimissuunised“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina

Jõustumise aeg

Kuni 30.06.2021 kehtib juhendi vanem versioon järgmistele subjektidele: krediidiandjad, krediidivahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, väärtpaberituru kutselised osalised, väärtpaberituru kauplemiskohad, keskdepositoorium, pensioniregistri pidajad, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad.

Juhend

Suunis eesti keeles (pdf, 0.44 MB)
Suunis inglise keeles (pdf, 0.53 MB)
Suunise lisa eesti keeles (pdf, 0.78 MB)

Selgitus

Juhatuse otsus (pdf, 0.46 MB)