Euroopa Liidu Teatajas avaldatud investeerimisühingutega seotud õigusaktid

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 7. detsembril 2021 järgmised investeerimisühinguid puudutavad komisjoni delegeeritud määrused:

  • komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/21531, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 regulatiivsete tehniliste standardite osas, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel kohaldatakse teatavate investeerimisühingute suhtes määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid. Määrus jõustub 27. detsembril 2021;
  • komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/21542, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse asjakohaseid kriteeriumeid selliste töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt investeerimisühingu või tema valitsetava vara riskiprofiili. Määrus jõustub 12. detsembril 2021;
  • komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/21553, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks instrumentide liigid, mis adekvaatselt kajastavad investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis, ja võimalik alternatiivne kord, mida on asjakohane kasutada muutuvtasu maksmisel. Määrus jõustub 12. detsembril 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0009.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0017.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)