Konsultatsioonide algatamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste muutmise eelnõude üle

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 21. jaanuaril 2022 järgmised konsultatsioonid:

  • Konsultatsioon suuniste muutmise eelnõu üle, mis käsitleb pädevate asutuste poolt krediidiasutuses ja investeerimisühingus töötavate kõrgepalgaliste isikute kohta andmete kogumist kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL (CRD) ja investeerimisühingute direktiivi (EL) 2019/2034 (IFD) alusel. CRD artikli 75 lõike 3 ja IFD artikli 34 lõike 4 kohaselt peavad pädevad asutused koguma teavet krediidiasutuses ja investeerimisühingus töötavate füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu on majandusaastal 1 miljon eurot või rohkem, sealhulgas teavet nende töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste tulemustasude ja pensionimaksete kohta. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel1 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 21. märtsini 2022. Lisaks juhime tähelepanu, et 17. veebruaril 2022 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.
  • Konsultatsioon krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamise ja soolise palgalõhe võrdlusuuringu suuniste muutmise eelnõu üle. Tulenevalt kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL (CRD) artikli 75 lõikest 1 ja artikli 94 lõikest 1 ning investeerimisühingute direktiivi (EL) 2019/2034 (IFD) artikli 34 lõikest 1 koguvad pädevad asutused teavet, mis avalikustatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 450 lõike 1 punktide g, h, i ja k ja määruse (EL) 2019/2033 artikli 51 esimese lõigu punktide c ja d kohaselt ning samuti krediidiasutuste ja investeerimisühingute esitatud teavet soolise palgalõhe kohta ning kasutavad seda teavet selleks, et võrrelda tasustamispoliitika suundumusi ja tavasid. Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel2 ja kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 21. märtsini 2022. Lisaks juhime tähelepanu, et 17. veebruaril 2022 toimub avalik arutelu, millele on võimalik samal lehel oleva lingi kaudu registreerida.

1  https://www.eba.europa.eu/eba-consults-updates-its-guidelines-data-collection-exercises-regarding-high-earners

2  https://www.eba.europa.eu/eba-consults-draft-guidelines-remuneration-and-gender-pay-gap-benchmarking-exercise-banks-and

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)