Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade ja soolise palgalõhe võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile (EL) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/07) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina