Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi (EL) 2019/2034 alusel“ (EBA/GL/2021/13) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina