Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste “Suunised mitmekesistamistavade, sealhulgas mitmekesisuspoliitika ja soolise palgalõhe võrdlemise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile (EL) 2019/2034“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina