Regulatiivsed tehnilised standardid investeerimisühingute investeerimispoliitika avalikustamise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 6. juulil 2022 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/1159, millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2033 seoses regulatiivsete tehniliste
standarditega, mis käsitlevad investeerimispoliitika avalikustamist investeerimisühingute poolt. 1

Määruse eesmärk on tagada, et vormid ja tabelid, mida investeerimisühingud kasutavad investeerimispoliitika
avalikustamiseks, annaksid piisavalt põhjalikku ja võrreldavat teavet nende hääletamiskäitumise ja selle
kohta, kuidas see mõjutab nende investeerimisobjektiks olevaid äriühinguid.

Määrus jõustub 26. juulil 2022.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1159&from=ET