Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/10 „Suunised investeerimisühingute likviidsusnõuetest vabastamise kriteeriumide kohta vastavalt määruse (EL) 2019/2033 artikli 43 lõikele 4“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina