Investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega seotud rakenduslike tehniliste standardite avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 22. detsembril 2021 Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2284, milles
sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033
kohaldamiseks seoses investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega1.

Määrus jõustub 11. jaanuaril 2022 ja seda kohaldatakse aruannetele, mille esitamise tähtaeg on pärast määruse
jõustumise kuupäeva.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0048.01.EST&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)