Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse hindamise kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. jaanuaril 2024 avaliku konsultatsiooni komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega (RTS) usaldusväärse hindamise kohta.

Selgitus