Konsultatsiooni algatamine

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 1. veebruaril 2024 avaliku konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb jääkriskide täiendava omavahendite nõude puhul kohaldatavat erandit teatud tüüpi riskimaandamiste korral kooskõlas määruse 575/2013 artikliga 325u (4a).

Selgitus