EBA suuniste kehtetuks tunnistamine

Jõustumise aeg

Finantsinspektsiooni juhatuse 05.12.2014 otsusega nr 1.1-7/131 kehtestatud soovitusliku juhendi „Suunised koormatud ja koormamata varade andmete avaldamise kohta“ (EBA/GL/2014/03), 14.08.2017 otsusega nr 1.1- 7/101 kehtestatud soovitusliku juhendi „Suunised likviidsuskattekordaja avalikustamise kohta likviidsusriski juhtimise täiendamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 435 alusel“ (EBA/GL/2017/01) ja 02.10.2017 otsusega nr 1.1-7/114 kehtestatud soovitusliku juhendi „Suunised määruse (EL) nr 575/2013 VIII osa kohaste avalikustamisnõuete kohta“ (EBA/GL/2016/11) kehtetuks tunnistamine

Juhend