Avalik konsultatsioon finantsinnovatsiooni keskkonnast Eestis

Konsultatsiooni eesmärk

Finantsinspektsioon soovib kaardistada finantsinnovatsiooni maastikku Eestis ning konsulteerida finantstehnoloogia kasutamise võimalustest, probleemkohtadest ja võimalikest lahendustest.

Finantsinspektsioon käsitleb finantsinnovatsiooni või finantstehnoloogia all eelkõige finantstooteid või -teenuseid, mis hõlmavad tehnoloogilisi lahendusi ja on Teie hinnangul mingist aspektist uudsed. 

Finantsinnovatsioonina võivad selle konsultatsiooni raames kvalifitseeruda ka finantsvahendajate uudsed süsteemid ja kontrollid, mille eesmärk on tagada finantstoodete ja -teenuste vastavus jmt. 

Finantsinspektsioon on järelevalveasutus, mille strateegiline roll finantsinnovatsiooniga seotud ideede rakendamisel on:

  • analüüsida potentsiaalseid järelevalvevaldkondi, 
  • nõustada finantsturvavõrgu tõhustamist ning
  • käsitleda finantsinnovatsiooniga kaasnevaid võimalusi ja riske.

Selle käigus panustame finantsinnovatsiooni seiramisse, reageerime kohaselt teenuste moondumisele, hindame riske ning võtame kasutusele asjakohased meetmed takistamata sealjuures innovatsiooni. Finantsinspektsioon pakub otsekontakti oma valdkonna spetsialistidega, et toetada uudsete toodete ja teenuste õiguslikku kvalifitseerimist ning selgitada kohalduvat õigusraamistikku. 

Lähemalt on võimalik Finantsinspektsiooni algatustest lugeda meie veebilehelt: 

Finantsinspektsioon on üheks enda strateegiliseks tegevussuunaks järgneva kolme aasta jooksul võtnud muu hulgas uuendusmeelsema finantssektori arendamise. Sellega seoses töötab Finantsinspektsioon välja, konsulteerib turuosalistega ning rakendab järelevalvepoliitika, mille kohaselt infotehnoloogiliselt uudsete, kuid samas piisavalt turvaliste lahendite rakendamine finantsjärelevalve subjekti poolt olulistes valdkondades tähendab mõistlikku leevendust selle subjekti suhtes turule sisenemise ja tegevusnõuete hindamisel ja nende kohaldamisel, välja arvatud subjekti poolt seaduse rikkumisele reageerimisel ja isiku sobivuse hindamise küsimustes.

Finantsinspektsioon ei soovi finantsinnovatsiooni või finantstehnoloogia mõisteid piirata, kuid käesoleva konsultatsiooni raames võib välja tuua järgmised enim kasutatavad tehnoloogiad:

  • Tehisintellekt (AI) 

Tehnoloogia, treenimaks masinaid õppima kogemustest, kohandumaks uute sisenditega ja täitma inimestele sarnased ülesandeid. Tugineb suuresti sügaval õppimisel (deep learning) ja loomuliku keele töötlemisel. Mõningad näited tehisintellekti, kus tehisintellekti kasutatakse (nimekiri pole lõplik): hääletuvastus, vestlusrobot, krediidianalüüs, kindlustushuvi väljaselgitamine, krediidiriski presentatsioonide ja telefonikõnede tegemine, rahapesu ennetamine ja tõkestamine jne.

  • Suurandmete kasutamine (big data)

Suurandmete kasutamine ja suurandmed üldiselt kui termin viitab suurele andmete mahule (sh nii struktureeritud kui ka struktureerimata), mis "voolab" päevast päeva ettevõttesse sisse. Erinevatest allikatest saabunud suurte andmemahtude kokku koondamine võib olla abiks otsustusprotsessil, paljastades käitumismustreid ning korrelatsioone kiiremini ja paremini kui muidu oleks võimalik traditsioonilise BI-ga (business intelligence). Näiteid tehnoloogiatest, mis toetavad suurandmete kasutamist: andmejuhtimine (data management), andmete kaevandamine (data mining), ennustav analüütika jne.

  • Hajusraamatu tehnoloogia (distributed ledger technology)

Näited rakendustest: digitaalne valuuta, piiriülesed maksed, finantsturgude infrastruktuur väärtpaberiturul, smart contracts.

Konsultatsiooni periood ja muu 

Konsultatsiooni periood on lõppenud.