Innovatsioonikeskuses osalemise kriteeriumid

Kriteerium Positiivsed indikaatorid Negatiivsed indikaatorid
Toode/teenus või riskikontrollilahend on mingis aspektis innovaatiline, kasutab uudseid tehnoloogiaid või kasutab tehnoloogiat uudsel viisil
 • Olemasoleval avalikul teabel põhinev uurimus ei tuvasta või tuvastab üksikuid sarnaseid tooteid/teenuseid või riskikontrollilahendeid
 • Toode/teenus või riskikontrollilahend rakendab innovatsiooni oluliselt suuremal või eripärasemal määral kui eelnevad sarnased tooted/teenused või riskikontrollilahendid
 • Olemasolev õigusraamistik ei anna selgeid vastuseid tootele/teenusele või riskikontrollilahendile kohalduva regulatsiooni osas
 • Innovatsioonile rõhumine paistab olevat näiline
 • Toote/teenuse või riskikontrollilahendi paigutumine olemasolevasse õigusraamistikku on selgesti mõistetav
Tootel/teenusel või riskikontrollilahendil on potentsiaali luua lisaväärtust kliendile või ühiskonnale või suurendada finantsvahendajate tööprotsesside efektiivsust, tagades seejuures riskikontrollide rakendamise vähemalt varasemal tasemel
 • Toode/teenus või riskikontrollilahend pakub selget lisaväärtust (nt madalam hind, parem kvaliteet, parem kättesaadavus)
 • Toodet/teenust või riskikontrollilahendit arendav ettevõte omab esmast arusaama seonduvatest riskidest ning on teinud plaane nende leevendamiseks
 • Toode/teenus või riskikontrollilahend mõjub suure tõenäosusega kliendile, ühiskonnale või finantssektorile (stabiilsus, usaldusväärsus) negatiivselt
 • Toote/teenuse või riskikontrollilahendi ülesehituse eesmärk näib olevat seaduste täitmisest kõrvale hoidumine
Toode/teenus või riskikontrollilahend liigitub finantssektorisse või on olulisel määral rakendatav finantssektoris tegutsevate ettevõtete poolt Jah Ei
Tootel/teenusel või riskikontrollilahendil on otsene seos Eestiga 
 • Ettevõte (või tema filiaal) on asutatud Eestis või kavatsetakse asutada Eestis
 • Ettevõtte juhtkond asub Eestis
 • Kavatsetakse end allutada Finantsinspektsiooni järelevalve alla
 • Ettevõttel puudub plaan asutada Eestis juriidiline isik või toode/teenus või riskikontrollilahend ei ole suunatud Eesti turule
Ettevõtet või tema juhte ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest või esinevad muud asjaolud, mis seavad ohtu finantssektori usaldusväärsuse Karistuse puudumine võimaldab osaleda Karistuse olemasolu välistab osalemise