Rahapesu tõkestamine rahvusvaheliselt

Financial Actions Task Force (FATF) ehk rahapesuvastane töögrupp on valitsustevaheline organ, mis töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid (soovitusi ja seisukohti) ning meetodeid. FATFi välja töötatud metoodika alusel toimub nii FATFi kui ka piirkondlikesse organisatsioonidesse (sh MONEYVALi) kuuluvate riikide hindamine.

Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures (MONEYVAL) on Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise meetmeid hindav ekspertkomitee. MONEYVAL hindab rahapesu tõkestamise alaste meetmete rakendamise taset nendes Euroopa Nõukogu liikmesriikides, mis ei ole FATF liikmed. 

Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine, sh terrorismi rahastamisega seotud sanktsioonide rakendamine toimub Euroopa Liidu otsekohalduvate määruste alusel. Vastavate isikute ja seonduvate sanktsioonide loetelu on avaldatud Euroopa Liidu ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat (Common Foreign & Security Policy (CFSP)) kajastaval veebilehel.

Lisaks tegelevad mitmed eraalgatuslikud organisatsioonid rahapesu tõkestamise põhimõtete arendamise ja propageerimisega. Wolfsberg Groupi kuuluvad 12 ülemaailmselt tegutsevat panka. Organisatsiooni eesmärk on välja töötada ja arendada finantsteenuste standardeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alal. Wolfsbergi standardid koosnevad erinevatest rahapesu tõkestamise printsiipidest ning nendega seotud seisukohtadest. 

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) liikmete hulka kuuluvad erinevates rahapesu tõkestamise valdkondades töötavad professionaalid. ACAMS võimaldab finantseerimisasutustel ettevalmistada ja leida vastavaid spetsialiste, korraldab koolitusi ja on loonud teadmistel põhineva sertifitseerimissüsteemi vastava ala spetsialistidele.

FATFi soovitused

FATFi ja MONEYVALi seisukohad

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhendid