Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/923 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 9. juunil 2021 Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/9231, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks juhtimisvastutus ja kontrollifunktsioonid, olulised äriüksused ja märkimisväärne mõju asjaomase äriüksuse riskiprofiilile, ning kriteeriumid selliste töötajate või töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 3 osutatud töötajate tegevusega võrreldaval määral.

Määrus jõustub 14. juunil 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0923&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.29 MB)