Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/338 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Jõustumise aeg

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 25. ja 26. veebruaril 2021 järgmised õigusaktid:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määruse (EL) 2019/876 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012) parandus1;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/338, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/878 seoses nende kohaldamisega investeerimisühingute suhtes, et aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele2. Direktiiv jõustus 27. veebruaril 2021. Direktiivi järgimiseks vajalikud normid tuleb liikmesriikidel vastu võtta ja avaldada hiljemalt 28. novembriks 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876R(08)&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0338&from=ET

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)