Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina